Drachten 1617

Contract tusschen de Ingezetenen van

Noorder – Dragten en Jelle – en Goslijck Pieters van Leeuwarden, wegens den opleg der Kletstervaart.

Op huyden den tweeden february anno sestijen hondert en dartijen compareerde voor mij Arnoldo Loon notaryo puplycko bynnen Lyewerden Alle Benneszoon mennert Lyebes & Eegbert Alles ende Jeen Hynneszoon alle volmachten van den dorpe Noorder Drachten ende verklaerden voor haer ende haer predecessoren met vrije wylle en voorbedachte gemoede rade yn het ewijck (evijch) overgedragen en toegestaen t’ hebben sulckx zij noch deden mijts desen aen handen van Jelle Pyeterszoon ende Goslyck Pyeterssoon gebroeders ende burgers bijnnen deser voorss stede ende haer actiongers het getal van vijf ende vijftych roeden veen gelegen onder den clockslach van Noorder Drachten streckende ynde lengte van voir tot achter langhs dye veenen van de Noorder Drachten voorsz des dat sy Jelle ende Goslijck ynde voorsz vijf ende vijftijch roeden veen een sloot offte opvaert sullen maecken van een roede wijd ofte breet desdat sij op ’t oost van deselve sloot vijftijgh ende op ’t west vijer roeden veen sullen laten leggen ende sal den voorsz. vaert begynnen van Frans Frans bewoonde huijsinghe en de saete ende den eijndende door Alle Bennes gebruyckte plaets ende sullen sij Jelle ende Goslijck den tegenwoordijgen schypvaert begynende van het conynghs dyep tot het hoege veen repareren ende maken met behoorlycke verlaeten duyckers ende andersyns ende soe gerynge sy Jelle ende Goslyck dye voorsz venen begrepelt hebben sullen alsdan deugdlycke den voorsz 55 roeden veen bij den matte ontfangen ende voortaen als eygen gebruicken des dat nochtans den ingesetetenen den tylle ende lycktwech selfs sullen onderholden doch even verre sij Jelle ende Goslijck den gemelte tylle hooger ende wijder begeven als dye tegenswoordych ys sullen sij dyen selfs moeten maeken ende even verre evych tegenstand ofte obposytie van emant geraecken mochte te vallen neffens den voorsz brugge ofte tylle sullen dye Ingesetenen t geene voorsz presteren ende dyen aengaende Jelle ende Goslyck nyet wijders moegen beswaeren als een mede gemeintsman ende sullen den eygenaren van de volgende veenen dewelke konde aen de voorsz veenen schyden ofte grynsen mede den coste dragen van de voorsz vaert soo van ‘t repareren als ’t maken der verlaeten duyckers ende andersyns wes nodich is ende dat nae grotychyt haerder veenen sullen sy mede Jelle ende Goslyck op yder sestiych roeden yn de lengte van ’t veen over dye brete der voorsz vyftych roeden een greppel maeken om tot gelegener tyd een myringe te moegen maeken geraecken ende sullen sij Jelle en Goslyck het clyn derselver mueringe gehouden sijn uit den wech te graven ten eynde de voorsz ingesetenen een sloot tot haer gelijven sullen moeghen maeken omdat een yder tot sijne veenen sal moegen comen welke mijrijnge zal worden moeten gemaekt bynnen vijf jaeren nadat den dwerssloot sal wesen gegraven doch ofte sulckz door eenyge ynconvenyenten nyet en geschyede sullen sij Jelle ende Goslyck mede moegen den eygenaers van de venen gelegen aen eggen en de eynden door haer vaerten en de verlaeten laeten passeren doch dat sij van een ider schuite turf hout ende andersyns dye soe wel van buyten als bynnen by de ingesetenen van Noorder Drachten voorsz als allen anderen door voorsz vaerten ofte verlaeten gebruickt sullen worden, sullen genijeten, soe dijckmael dat geschijet, twe stuijver; welck contract partijen wedersijdt hebben aengenomen ende beloft nae te gaen ende te achterfolgen ijn alle poijncten, te weten den voorsz. volmachten sullen presteren, dat Jelle ende Goslyck den voorsz. overgedragen venen ijnt ewijch sullen vrij leveren, ende voor dije evyctije caveren, des nochtans dat den voorsz. ingesetenen van de voorsz. veenen sullen hebben ende genijeten dije heijde ende weijde, sampt sant ende soden, des dat sij ingesetenen haer, Jelle ende Goslyck, turf ende gravijnge nijet sullen beschadijgen, ende hebben sij, Goslyck ende Jelle, ten respecte van dijen belooft ende aengenomen den voorsz. sloot te maeken, herijch ende verijch te onderhouden, soe lange haer veenen duijren, ijn voughen dat men dije selve op behoorlijcke tijt sal moegen vaeren ende gebruijcken; alles onder verbant partijen respectijve goederen, dije sij malcanderen voort nacomen deses hypotijceren ende verbijnden, den selvijghe sij den hove van Vrijeslant submitteren ; oorkunde parthijen sijgnaetuijren, sulckx sij dijen gebruijcken, hijer ondergestelt, ende tot hen allen bede hant van mij Notarijs voorsz. Actum op jaer, maent ende dach, als boven bijnnen Leeuwerden, prijncipalen onderteekent, (geteekent) Alle Bijnnes, Egbert Alles, Jeen Hennes, merck bij Mennert Lijebbes selve gestelt, Jelle Pijeters, Goslijck Pijeters, A. van Loon.