VEEPRIJZEN

                       Dit dokument verschilt van het boek dat onder deze titel is uitgegeven. Word-press heeft andere eigenschappen, dus is de uitvoering anders.  

                              DE WAARDE VAN EEN KOE

PRIJSGESCHIEDENIS VAN MELKVEE

Door

JAN POST

Prijzen vanaf 1551 tot 2001

van vee van de kleiweide

Parallelreeks voor zandvee

Met peilingen teruggaand tot 1180

Prijzen van de Leeuwarder veemarkt 1857 – 2001

Oude Friese veerassen.

OORSPRONKELIJK UITGEGEVEN MET STEUN VAN

DE BOELSTRA OLIVIER STICHTING

LEEUWARDEN 2002.

 

Een overzicht van de prijzen van rundvee, voornamelijk melke en kalve koeien, zoals zij uit archivalia zijn verzameld. Onderzoek, samenstelling en uitgave door de schrijver.

J.Post. Robinsonstraat 139      Leeuwarden 8923 NA    058 – 267 25 13.

Dit boek is tot stand gekomen om tegenwicht te bieden aan de publikatie van D.J. Henstra: The evolution of the money standard in medieval Frisia.

In dit werk van Henstra wordt beweerd dat  het standaard weergeld in de Engelse notatie geschreven 1,664 gram (één komma 1664 gram ) zilver was. Anderhalve kilo. De gewichten van munten werden genoteerd als 1.3 ( 1 punt 3) gram. Dus net andersom als op het vasteland. Zoveel zilver is een onzinnig groot bedrag. Haalt u tegenwoordig uit uw woning zoveel zilver bijeen voor een boete wegens te hard rijden? Zeg 500 Euro? En die 1600 gram zilver werden wel opgebracht door bewoners in Friesland, die in huizen van modder, zoden, gevlochten rijswerk en met strooien daken woonden? Hoe behoedden ze zich voor diefstal? De opgravingen te Ezinge en Feddersen Wierde geven er geen uitslag over. Door dit bedrag in veeprijzen om te rekenen ziet men de enormiteit: het standaard weergeld stond volgens genoemd werk omgerekend  gelijk aan ca. 230 koeien. In de genoemde opgravingen zijn zulke grote stallen ook niet gevonden. Zulke veestapels per ondernemer werden pas in het jaar 2000 bereikt.  Overigens schort het hem ook aan empirische toetsing: vergelijk de muntverslechtering in Fivelgo (Fon Jelde) met de muntomloop, H. begint te vroeg en eindigt te laat. Ik heb dit in Nova Terra aangetoond, door de betreffende munten van de heren uit de periode van plm. 1200 tot 1252 grafisch voor te stellen door de munten te tekenen. De aflopende grootte komt meer overeen met de waardedaling, dan bij H. (Money standard pag. 97) Daar komt nog bij dat de 17 Keuren niet de basis zijn van de Friese Vrijheid, maar het eindstadium van die vrijheid. Het stuk is een opsomming van boetes die lopen van 1250 tot 1427. Het kan voor deze datum niet geschreven zijn.( publikatie Nieuw Licht uit 2015)  Daarmee vervalt de basis onder de “Evolution” van Henstra en zijn zijn berekeningen niet meer dan gegoochel om op het – vaak niet eens bijna juiste – weergeld uit te komen.

J.P. dec. 2016.

 

Gebruik en overname vrij. Herkomst van de bron wordt op prijs gesteld

ISBN 90– 805063– 3– 8.      NUGI 647       EAN 9789080506336

INHOUD.

5 Voorwoord.

I. VERKENNEND GEDEELTE

6 Inleiding

6 Verdere begripsbepalingen

8 De bronnen

10 Omrekeningen van Carolusguldens naar Goudguldens. ( in web versie vervallen)

11 Omrekeningen van Goudguldens naar Carolusguldens. ( idem) 

II. SYSTEMATISCH GEDEELTE

12 1.1.Verspreide gegevens voor 1550.

13 1.2. Nedergerechten. Kleivee. in Grietenijen

130 2. Notarieel archief. Kleivee.

180 3. Veemarkt.

184 4.1.Nedergerechten  Zandvee, Grietenijen.

190 4.2. Zandvee notarieel.

195 5. Mondelinge informatie.

III. CONCLUSIES EN UITWERKINGEN.

196 6. C. Verlinden Zilver tabel Belgie

197 7. W. Tijms Zilver tabel Nederland

8. Goud en zilverprijzen Staatscourant.

199 9. Van elders.

200 10. Een gat vullen.

203 11. Verhouding prijzen weidevee en melkvee.

12. Berekeningen.

204 13. Contante handel.

206 14. Bedrijfsgrootte.

208 15. Veeziekten.

209 16. Oude veerassen.

212 17. Uitsmijter.

215 18. Bijlage: fokmateriaal

Grafieken.

LITERATUUR

VOORWOORD.

Friesland is over de gehele wereld beroemd om zijn vee. De Fries was synoniem met het begrip koe. De vraag is of dat voor de bewoners van Friesland ook zo was. Op het moment dat de koe uit de weiden dreigt te verdwijnen door ministeriele maatregelen, wegens ziekten of wegens andere opvattingen over de vorm van de bedrijfsvoering, realiseert men zich dan plotseling dat men wat gaat missen. Het levendige aspect, van de tegenwoordig toch al zo eentonige weilanden wordt er zonder koeien niet beter op. Maar dat is sentiment. Een groot deel van Friesland leefde van de veeteelt. Men kan het ook een economisch belang noemen. Aan het begin van deze verzameling ligt alleen de nieuwsgierigheid ten grondslag. Wat was de prijs van een koe op een zeker moment. Daarmee valt nog niet het economisch belang van de veeteelt uit te drukken. Daarvoor zal men politiek en economisch meer en beter inzicht in dit Friesland moeten hebben. Maar behalve dat er een standbeeld is, dat een ideale koe voorstelt, zoals dat naar de norm van het FRS in de jaren 50 gold, is er geen enkele studie die de koe eer aan doet over wat ze in de loop der tijden heeft voorgesteld. Faber in: “Twee eeuwen Friesland” geeft geen veeprijzen. Postma heeft het over prijzen in “de Friese kleihoeve”, maar niet specifiek over vee. Soms moet men bij genealogen te rade om enige saillante details over het oude Friese vee te vinden. En dan nog lijkt het genoteerde een curiosum: wat werd er bedoeld met die vreemde vee-omschrijvingen, waren het wel normale koeien tegen normale prijzen? (Hierna te beantwoorden met: Ja.) We zullen veel dingen nooit weten, maar een aantal zaken kunnen, door een parallel te trekken tussen deze cijfers en enkele sporadische vermeldingen, toch een indicatie geven voor de prijsontwikkelingen in de Middeleeuwen, toen Friesland in grotere mate op de veeteelt dreef dan tegenwoordig. Het is niet mijn bedoeling geweest een ode aan het Friese vee te schrijven. Ik wilde van het belangrijkste bestanddeel van de oude en jongere Friese economie een peilschaal maken, die haar welvaren aantoont. Daaraan zullen vele beroepsgroepen het eigen welvaren kunnen spiegelen. Daarmee is de reden om zo’n onderzoek te doen in een zin duidelijk gemaakt.

I. Verkennend gedeelte.

INLEIDING.

1. Dit is een verzameling gegevens. Ze zijn overgenomen uit diverse bronnen, waarvan de belangrijkste bewaard worden op het Rijksarchief in Friesland en op de Provinsjale Biblioteek.

2. Geraadpleegd werden op het Rijksarchief: de weesboeken en de hypotheekboeken van de Nedergerechten. Verwijzing gaat via de Grietenij: het nummer van het wees- of hypotheek boek. Maand en jaar werden voor in de marge genoteerd. Terugzoeken is zo niet al te moeilijk: men hoeft meestal niet meer dan een kaartje met microfiches door te werken om het genoteerde te vinden. Na 1811 werden de gegevens overgenomen uit de diverse notariaten. Men vindt hier weer vooraan: jaartal en maand, dan de standplaats en kantoornummer, met de jaargang, waarna het aktenummer volgt: op dezelfde wijze opgezet als het voorgaande. Standplaats betekent niet dat het boelgoed daar ook plaats vond. Die plaatsen werden niet genoteerd, evenmin de naam van de veehouder; de behandeling was dus niet anders dan bij de Nedergerechten.

3. Sinds de Leeuwarder Courant de berichten van de veemarkt publiceert, zijn hier de gegevens uit de eerste week van mei en de eerste week van november overgenomen. (1857 – 2001). Bij de grietenijen en de notarissen was het niet mogelijk om deze ijzeren consequentie vol te houden: lang niet altijd vindt men in de bedoelde week en soms ook niet in de bedoelde maand een inventaris of een boelgoed. Voor 2000 en 2001 zijn de gegevens aangevuld met mondelinge informatie rechtstreeks uit het boerenbedrijf.

4. De prijzen zijn sec overgenomen. Het bedrijf, het hele beslag of stal, werd verkocht en die prijzen werden genoteerd. Of: wat ook mogelijk is: de koeien worden per stal, dus per twee stuks, zoals de koeien voorheen werden gestald, of soms per vier stuks, getaxeerd en/of verkocht. Dat levert dan een gemiddelde op. En daarna een gemiddelde van die gemiddelden. Soms ook wordt alles in één bedrag getaxeerd. Dan zal men het “koeienequivalent” moeten vaststellen aan de recent gevonden prijzen. Men moet in dit geval de prijzen van paarden, schapen, hennen en soms pauwen, ganzen of korven bijen bijeen nemen en dat van het hele bedrag aftrekken. Tenslotte deelt men dit door het gevonden equivalent.

5. Dat vee-equivalent is ook nog seizoensafhankelijk. Vroeg in het jaar is een kalf nog jong en nog niet duur. Evenzo hokkelingen. Maar rieren, met name enterrieren kunnen dan al hebben gekalfd en komen de prijs van de melke koe nabij. Bij het begin van het seizoen heb ik vier hokkelingen voor een koe gerekend, in het late seizoen maar drie voor een koe. Deze bewerking is vooraal voor gegevens uit de achttiende eeuw toegepast. Een enkele maal komt men op dergelijk ongewone prijzen uit dat men denkt: opnemen of niet? Zo zijn enkele absurde uitkomsten wel gegeven maar niet verder doorgerekend en buiten de grafieken gebleven.Wie de prijzen wil narekenen, die mag. Daarom en voor verdere bewerking zijn de omrekeningstabellen opgenomen.

6. Het gaat om vee van de kleiweide. Van Kollum tot Gaast langs de kust en het binnenland in tot Oldeboorn en diep in Wymbritseradeel. De prijzen van vee op de zandgrond zijn op basis van een tienjarige peiling. Was het niet exact tien jaar, dan werd uitgeweken naar naastliggende jaren. En inderdaad de zand(vee)prijzen volgden de prijzen voor het vee op de vette gronden. Voor de oudere tijden werden enige gedrukte bronnen gebruikt, daarvoor verwijzen we naar de literatuurlijst.

7. De grafieken hebben een aantal golfbewegingen zichtbaar gemaakt. Voor 1811 vindt men twee prijzen, telkens omgerekend in goudguldens van 28 stuivers en Carolusguldens van 20

stuivers. Door deze laatste notering erbij te zetten was het mogelijk probleemloos om over te stappen op de Nederlandse gulden, die ook 20 stuivers waard was. Daartoe was het nodig om de omrekeningen op te nemen voor het systematisch gedeelte, zodat elke prijs door een belangstellende zonder verdere moeite kan worden omgerekend. De curves weerspiegelen conjunctuur, oorlog en in sterke mate de veeziekten. We geven een resumé van de aard van die ziekten.

8. Wat betreft de omrekening in zilverequivalenten werden de afleveringen van de Staatscourant 1878 tot 1968 doorgenomen in de Provinsjale Biblioteek. De overige gegevens komen uit De Muntkoerier. De uitkomsten ervan werden vergeleken met de verhoudingen die H.W. Posthumus gaf, zodat de veeprijzen teruggerekend konden worden in grammen zilver, naar het intrinsieke gehalte; en voor de tegenwoordige tijd naar de beursprijs. Hoeveel zilver kan je er voor kopen? Tot slot werd gepoogd de inflatie te berekenen aan de hand van het toegenomen aanbod van zilver.

9. Wat oorspronkelijk een curiosum leek (te mooi om niet te noemen) bleek uiteindelijk een verwijzing naar de veerassen die in Friesland werden gehouden, voor de oprichting van het Fries Rundvee Stamboek.

10. Er is verschil gemaakt naar gebruik: een melk of een vleeskoe. Vanzelfsprekend werden de eersten in de gegevens opgenomen. Men kan ook onderscheid maken naar de overerfbare factoren, die zich veelal in de tekening uiten. Men zou ze ook naar slag kunnen indelen, van welke grond ze afkomstig zijn. Voor de oudere noteringen gaan we ervan uit dat het melkvee betreft. De veemarkt geeft hiervoor: melke en kalve koeien. De kalve koeien, zoals blijkt uit de notariële archieven zijn doorgaans iets duurder, wat niet in de veemarkt cijfers terug te vinden is.

11. Er is vee en vee, er zijn boeren en minne boeren, en de spreekwoordelijke nog slechtere, die twee dorpen verder woont. Wat de uitkomst van de getoonde berekening ook is, men zal

moeten bedenken, dat het bij verzamelen van de gegevens niet te bepalen factoren waren. Daar zal de prijs een enkele keer wel naar zijn.

DE BENAMINGEN TIJDENS HET LEVEN VAN EEN KOE.

Een koe wordt als kalf geboren. We vinden naast het simpele begrip kalf ook “suipkalf”. Het is zelden dat een kalf bij de moederkoe dronk. Met bijvoedering in de vorm van drinken gingen deze kalveren naar de wei, waarna ze zo ongeveer halverwege het jaar “hokkeling” werden genoemd. Als ze het jaar daarop de weide ingingen, werd er een stiertje bijgezet, waarna we ze “pinken” noemden. Bij het weiden van pinken ver van huis, op een perceel in de Deelen, huurden de boeren een pinkenteller in, in de dagen dat mijn ouders boer waren, deden de Waringa’s uit Oldeboorn dit. Als de bevruchte dieren weer thuis werden gehaald op het bedrijf aan de Hooiweg, werden ze “rier” genoemd. Sommigen noemden ze al voor het afkalven zo, anderen pas na het kalven. Een andere benaming was “enterrier”, en jonge beesten die voor de tweede keer kalfden werden doorgaans, maar niet altijd en overal, “twenterrier” genoemd. Pas daarna bij het derde kalf werd het dier koe genoemd. Men onderscheidt daarin een derde- een vierde- en vijfdekalfs koe, of een nog oudere, waarbij dan werd doorgeteld. Een koe die niet melk was en niet kalf, werd “gust” genoemd, in de Nedergerechten meestal “geld”, later ook een “vare koe”. Een vaars is hetzelfde als de al genoemde pink. Een geld rier was een tweejarig dier, dat niet bevrucht was. Het werd ook “overloper” genoemd en zo’n dier zou als vetweider bij de slager eindigen.

DE BRONNEN.

Al vroeg zijn er van enkele Friese grietenijen, de voorlopers van de gemeenten, weesboeken bewaard. Met meerdere andere boeken vormden ze de basis van een uniforme administratie, die onder de Habsburgers is ingevoerd. De oudste gegevens zijn van een enkele grietenij al sinds 1550 bewaard. Het systeem werd overgenomen door de Republiek en pas terzijde geschoven onder Napoleon. De wijze van bijhouden verandert in de loop der tijden enigzins. Op bepaalde momenten gaan de grietenijen weesrekeningboeken bijhouden en dan is het met de bron gedaan, daarin vindt men geen weesboedels en inventarissen met prijzen of zoals steeds meer gewoonte wordt: schattingen. Waar die niet zijn, kan worden uitgeweken naar de hypotheekboeken.

De redenen waarom de weesboeken werden bijgehouden is voor ons van minder belang. De notatie diende als garantie dat de voogden en curatoren de eigendommen van de wezen niet zouden verdonkeremanen. De bedoeling was dat de opvoeding van de kinderen eruit zou worden betaald en/of dat de kinderen het ouderlijk bezit zo goed mogelijk te zijner tijd zelf konden aanvaarden. In de hypotheekboeken komen- hoewel minder frequent- de prijzen van de levende have voor, waarvan het melkvee mijn interesse had. En meer in het bijzonder het vee van de kleiweide. Deze prijzen werden als constante factor aangehouden, want vee van de klei is vanouds zwaarder gebouwd. Zo werd een carrousel van boeken doorgenomen: wanneer voor een grietenij een weesboek doorgewerkt was, werd de volgende kleigemeente genomen, die alfabetisch volgde. Waren daar geen gegevens dan kwam de daaropvolgende aan beurt. Op het moment dat de schaarste aan gegevens nijpend werd, kwamen de hypotheekboeken in zicht en ook daar werd op een soortgelijke wijze van grietenij naar grietenij “gehopt”, met als resultaat een aaneensluitende reeks veeprijzen tussen 1551 en 1811. Er moesten nog wel de gemiddelden per stal, of per beslag worden berekend, en bovendien werden deze gemiddelden nu eens genoteerd in Carolusguldens van 20 stuivers en dan weer in goudguldens van 28 stuivers per stuk, zodat bij elke opgave zowel de gegeven prijs staat als de door mij omgerekende. Bij het samenstellen van een vergelijking van kleivee met zandvee bleek ook nog dat sommige grietenijen niet in de al genoemde guldens rekenden, maar ook nog in Philippusguldens van 25 stuivers. Een stuk van een eeuw eerder (1476?) beschreef al, dat men in Friesland per deelgebied in andere munten rekende. Verder constateren we, dat er ook nog met daalders werd betaald; de waarde van paarden werd erin uitgedrukt. Denkelijk ook al weer een relict van een toen voorbij tijdperk. Een tijdperk waarover in Friesland weinig bronnen bestaan. Voorzover er wel bronnen zijn, worden roerende goederen daarin zelden genoemd en hun prijs nog minder vaak. Er werd wel een kleine verzameling gegevens genoteerd, die in de eerste helft van de 16e eeuw werden gevonden, en enkele laat vijftiende-eeuwse zonder prijzen, waaruit blijkt dat het om koeien gaat en wel in het bijzonder om melkkoeien. Daarvoor moest enkele malen buiten de provincie worden gezocht; met als excuus dat Groningen en Oost Friesland toen nog “Fries” waren. Nog oudere gegevens werden prijzen gevonden in Holland en de streek van de grote rivieren. Ook vee van de zwaardere grond.

De boelgoeden en inventarissen werden door notarissen gedaan, sinds de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden Soms als particuliere onderneming, soms als ambtelijk uitvloeisel van de hun opgelegde taak. In het eerste geval vindt men geen gegevens in het notarieel archief: na afrekening met de belanghebbenden werden de papieren aan de belanghebbenden overgedragen en raakten zoek, als ze al niet direct waren vernietigd. Na de eerste jaren, wanneer er weinig boelgoeden genoteerd zijn, is het gaandeweg weer een

gewoonte geworden om boelgoeden in handen van een notaris te geven, zodat er in de twintiger jaren van de 19e eeuw weer bronnen te kust en te keur zijn. Terwijl in het eerst de boelgoeden zo dicht mogelijk aan de eerste of 12e mei worden gehouden, verschuift dit in het eerste kwart van de 19e eeuw naar april en soms al naar maart. Dat heeft als gevolg dat de opgaven niet geheel en al correleren met de mei- en novembercijfers van de Leeuwarder veemarkt. De novembercijfers hebben notarieel geen tegenhanger, want behalve in geval van droeve omstandigheden werd er in een tijd, dat de prijzen doorgaans lager waren, geen boelgoed gehouden. De meiboelgoeden waren traditioneel wegens bedrijfsbeëindiging en opvolging. Het einde van de openbaarheid van de notariële archieven was 1925, zodat hier ook, uit meer dan een eeuw reëel betaalde prijzen konden worden opgenomen.

Het volgende archief was wezenlijk anders dan de voorgaande: het betreft de marktberichten van de veemarkt te Leeuwarden. Deze werden gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en konden op film worden ingezien in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. En deze liepen door van 1857 tot 2002. Hier echter vindt men gemiddelde prijzen over heel Friesland. En hier kunnen in de prijzen naast kleivee ook zandvee zijn meegenomen, zodat de bedragen waar de prijs zich die marktdag tussen bewoog iets breder kan zijn uitgevallen. In de praktijk zal dat wel enigszins zijn meegevallen: op de zandgrond had men regionale jaarmarkten, waar het vee uit de omgeving werd aangevoerd. Bovendien waren in het eerst de aanvoerlijnen nog beperkt: het meeste vee werd via het water aangevoerd. Toen door aanmaken en ontginnen de zandgronden rijker werden, veranderde het slag vee eveneens ten goede. Er was minder verschil in grootte en kwaliteit te merken, en het kleinere zandvee loste zo langzamerhand op en drukte de ondergrens van de prijs niet al te zeer naar beneden. De notariële archieven tonen aan dat het verschil inderdaad geringer werd. De laatste drie inventarissen van het zandvee zijn genomen uit de streek waar ik 24 jaar heb gewoond, en waarvan de toestand van de zandgrond mij nog wel verteld is. Grond, die eigenlijk niet meer was dan de primitief aangemaakte, en soms toevalligerwijs begroeide ondergrond van hoogveen, die nog buitengewoon armelijk was. Toch kan men die lijn bij de veemarkt zien als de onderprijs van de markt en die is misschien nooit helemaal opgeheven. Vee van mindere kwaliteit zal er altijd blijven.

AFKORTINGEN van de Grietenijen.

Ach = Achtkarspelen Baa = Baarderadeel Opst = Opsterland

Kol = Kollumerland Hen = Hennaarderadeel Sco = Schoterland

Odd = Oostdongeradeel Fran = Franeker stadsgebied Oos = Ooststellingwerf

Wdd = Westdongeradeel Frdl = Franekeradeel Sma = Smallingerland

Fer = Ferwerderadeel Bar = Barradeel Ach = Achtkarspelen

Bil = het Bildt Won = Wonseradeel Tie = Tietjerksteradeel

Lwl = Leeuwarderadeel Wijm= Wymbritseradeel Dan = Dantumadeel

Ida = Idaarderadeel Rau = Rauwerderhem

Don = Doniawerstal Uti = Utingeradeel

Men = Menaldumadeel

II. Systematisch gedeelte..

1.1. VERSPREIDE GEGEVENS voor 1550.

Jaartal. Omschr. Prijs Regio Bron; nr./uitg.  of  Archief

1160 ca.

1 vaccam (koe) a 10 uncia           Gron/Fiv OGD. 34

5 arietes (bokjes) a 3 untias          Reg. Werden

2 porcas (varkens) a 6 untias        ,,

1 porcellum ( big )a 2 untias        ,,

(prijs niet te bepalen, zie omrekening zilverwaarde in deel III)

Kroniek van Wittewierum pag. 471

1287 koe 3 a 4 sterlingen Groningen 

1289 koe 8 a 9 sterlingen Groningen 

——– (prijs niet te bepalen)

1418 Quator vaccas lactantes ; Schenking. O. Friesland Friedlaender: Oork. Boek

1474 4 melke koeien Schenking O. Friesland Friedlaender

 

1492 ku xx ponden en zijn beste kw. reces no. 75 Sneker Recesboeken. Niet te bepalen.

1499 om een koj 6 Rinsgolden Nes (Ut.) J.A.Mol = 120 stuivers “Nes” J.A. Mol

1505 om een koy 6 rinsgulden  = 120 str.            Nes als boven = 

1508 juli Trya molke ky foer XL clinckerde a 12 st = 17 g.gld (24 C.gld) reces nr. 3419

waarvan 1 koe voor 12 clinkerd= 6 C.gld p stuk  Of 4.08 g.gld

de andere 14 clinkerde per stuk

1512 mei een kw X clinckerde = 6 C.gld ( 4.08 g.gld) Sneekl, reces no .2222

1515 sept V (fyf) philippus gld de Kw. = 6 Car. gld 5 st. Of 4 g.gld 13 st.  reces no 4908

1517 juni 1 floreen fan Us Leave Frouwe ku Bozum   Kerkrek.OFO I

(blijkbaar rente of jaarlijkse opbrengst van een koe.)  Niet te bepalen prijs.

1538 een koe 6 g.gld. = 8.08 c. gld. Frld. Schw. Groot Placcaat en Charterboek

1.2. NEDERGERECHTEN. Veeprijzen in de grietenijarchieven.

1551 blauwe stier 3 g.gld                      Fran. Ned.ger.180 =

         vale koe 10 ½ ,, ,, = 14 c.gld                weesboek; publ ver

          hokkeling 3 g.gld ,, ,,                              Fran.    180. (idem)

1552: koe 11 g.gld.                                                Kol. 62 

          koe 10 g.gld ,, Kollumerland ( als vorigen;

          koe 11 ½ ,, Volgenden idem.)

          koe 9 ,,  = gem 10 g.gld (14.-C.gld)

1552  

         Rood flecke k. 13 g.gld.                                  Hen. (Ned ger) 20

         flecke rogge k 15 g.gld,

         muis koe         11 g.gld

         rood koe         8 ½ g.gld.

         = gem 11 ¾ g.gld  of (16.- C.gld)

1553

           zwarte. withoofd  koe 15  g.gld                                        Hen  ( Ned.ger.)20

            withoofd koe              12 ,,

           roodt koe                    18 ,,

           zw.flecke koe              12 ½ ,,

         = gem 14 g.gld  (19.C gld12strr.)

1553   muis koe 11 g.gld                                                                 Hen 20

           wit koe 12 ½ ,,

           = gem 11 ½ ,,(15.12C.gld)

1554  zw. rogge koe 10 ,, Hen 20

          rood koe 18 enkeld gld.(C.gld)

         = 18 Car. gld.

1556   muiske koe 13 g.gld.                                                         Hen 20

           = 18.04 C.gld

1556   rood koe 13 enk gld.                                                        Hen 20

          zwarte koe 12 g.gld

          faal koe 9 g.gld

          = gem 11 g.gld  (15.08 C.gld)

1557 ** (geen opgave.)

1558    muuskoe 16 g.gld                                                            Hen 20

1558    koe 17 g.gld                                                                     Hen 20

            koe 13 g.gld

            koe 16 g.gld

            koe 12 g.gld

          = gem. 14 ½ g.gld         (20.08 C.gld)

1558    muuskoe 16 g.gld                                                                   Hen 20

1559    zw.withoofd   14 ½ g.gld                                                        Hen 20

            zwart koe        11 g.gld

            zw rugge koe. 10 g.gld

            muuskoe         14 g.gld

            griesel koe      11 g.gld  (grimel?)

            muyske schier 9 g.gld

           withoofd koe   8 g.gld

           schier koe        12g.gld

           zwart koe        11 g.gld

           schier koe       1.07g.gld,  = 11 g.gld en 7 str

           = gem 11.02g.gld  (15.10 c.gld)

1559     koe                  15 g.gld.                                                          Hen 20

            faal rogge koe  14 g.gld

            zwarte koe       15 enkel.gld

            koe                   13 ½ g.gld

            muiskoe           13 ½ g.gld

                = gem 11.05 ,, (15.13 C.gld)

1559    muis koe            10 ½ g.gld.       =14.C.gld. 14 str. (14.04)   Fran. 180

1560    koe                    11 ½ g.gld (2 stuks)                                     Hen. 20

            rood koe            14 g.gld

            muiskoe             10 g.gld

            roode koe.met wit bles 8 ½ g.gld

            rood koe           12 g.gld

           = gem 11.05 ,,     (15.13C.gld)

1561    koe                      9 g.gld                                                            Hen 20

            melke koe          10 g.gld 4 ½ str (6 stuks)

            koe                     12 g.gld (2 stuks)

            koe                     12 ½ g.gld

           = gem. 10 ¾ g.gld (14.01 C.gld)

1561 mei muiskoe           11 g.gld                                                         Hen 20

             zw.withoofdk.    18 g.gld

             zwart koe            7.- g.gld,

            muis koe             7.11 g.gld

            rood rogge koe    7. 7 g.gld

            scier rier              5 ½ g.gld

            kalf                     3 ½ g.gld

                 = gem. 10.3.- g.gld (14.03 C.gld)

1561 apr scier koe         15g.gld,                                                        Hen dl. 20

            zwart koe           14 g.gld

           = gem 14 ½ g.gld (20.02 C.gld)

1562 okt

             wit koe 8g.gld                                                                      Hen 20

             zwart bles rier    6 g.gld

             koe, 2 stuks         7 g.gld

              = gem 7.- g.gld ( 9.16 C.gld)

1563 ** geen.

1564    muiskoe              15 g.gld                                                             Hen 20

           rood rugge koe    10g.gld

           muiske withoofd  9 ½ g.gld

           swart flecke koe  18 g.gld

           muiske rogge k.  11 g.gld

           swart rogge k.     12 g.gld

           rier                      1g.gld,,

           hokkeling           4 g.gld

                 = gem 12.12 g.gld (17.06 C.gld)

1565    zwart koe             9 g.gld                                                               Hen 20

            muis koe           9 g.gld

            swart flecke k. 12 g.gld

                     = gem. 10 g.gld (14.- C.gld)

1565 jong swart koe   14 g.gld                                                              Hen 20

          Zwart koe         20 g.gld

          Zwart koe          17 g.gld

           Zwart koe         13 g.gld

          hokkeling          14g.gld,

          kalf                     1 ½ g.gld

                   = gem. 16 g.gld (22.08 C.gld)

1565 Muiske with.k. 19 g.gld                                                                 Hen 20

           muiske koe     13 ½ g.gld

               = gem 16.07 g.gld. (22.15 C.gld)

1565                         koe 20- 28 g.gld.                                                  Fran 180

                 = gem 28- 39.04 C.gld

1566 swarte koe         11 g.gld                                                    Leeuw’ deel 74

        roodt vlecke koe 12 g.gld.

         muys koe           10 g.gld. 

         muys koe           17 g.gld

         swarte koe         13 g.gld.

         swart rogge k.  12 g.gld

         swart blier     18 g.gld

         rier                   9.- ,,

         rier                   6.- ,,

        enter(rier)        10.- ,,

         kalf                   3.- ,,

                 = gem 13 ¼ g.gld ( 18. 11Cgld)

1567 jan.

        muiske koe       6 g.gld                                                             Lwl 74

        rood vlecke koe 9 ,,

        rood koe           10 ,,

        schiere koe       11 ,,

               = gem 9 g.gld ( 12.12 C.gld)

1567 sept.

         zw. withoefde k. 10 g.gld                                                                Lwl 74

         muiskoe              12 ,,

         zwarte koe          10 ,,

         roodrugkoe         11 ,,

                 = gem 11 g.gld (15.8 Cgld)

1568 koe                      6 g.gld                                                               Lwl 75

        koe                       9 ,,

        koe                       8 ,,

                = gem 7 .18 g.gld. (10.12 C.gld)

1569 zwarte koe         13 g.gld                                                             Lwl 75

         muis koe           12 ,,

         koe                    11 ,,

         koe                    14 ,,

         koe                    16 ,,

         koe                     7 ,,

                 = gem 12 g.gld ( 16.16 C.gld)

1569 witte koe           11 g.gld.                                                         Lwl 75

        koe                       8 ,,

        koe                       7 ,,

        koe                     11 ,,

        koe                       8 ,,

        koe                     11 ,,

        koe                       7 ,,

        koe                       5 ,,

                  = gem 8 ½ g.gld (11.18 C.gld)

1569 zwarte koe         10 g.gld                                                             Lwl 76

        koe                     11 ,,

        zwarte koe         11 ,,

        witte koe           11 ,,

        koe                    10 ,,

                   = gem 10 ½ g.gld (= gem 14.14 C.gld)

1569 zwarte koe       11 g.gld.                                                              Lwl 76

         rode koe          11 ,,

                        = gem 11 g.gld (= 15.08 C.gld)

          rier                   6.- ,,

          kalf                  3.- ,,

1569  koe                 11 g.gld.                                                              Lwl 76

          koe                   9 ,,

          koe                10 ,,

          koe                11 ,,

          koe                16 ,,

          koe                16 ,,

                        = gem. 12 g.gld( = 16.16 C.gld)

1570 zwart rogge k.    9 g.gld.                                                                 Lwl 76

         blau koe           16 ,,

         muisk rogge k .15 ,,

         muyske koe      12 ,,

         witte koe           12 ,,

         zw. rogge koe    11 ,,

         rood blaar          11 ,, (twenter rier)

         zwarte koe         10 ,,

         rood koe               8 ,,

         hokkeling             3 ,,

         hokkeling           10.- ,,

                       = gem 11 ½ g.gld ( 16.02 C.gld)

1570

          koe                    11g.gld                                                            Lwl 77

          koe                    11   ,,

          koe                    15   ,,

          koe                      8 ½ ,,

          koe                      9   ,,

          koe                    12   ,,

          koe                    12   ,,

                     = gem 12.10 g.gld ( 17.06 C.gld)

1570   koe                  13 g.gld.                                                               Lwl 77

           koe                  11 ,,

           koe                  11 ,,

           koe                  12 ,,

           rode koe          12 ,,

                    = gem 11 ¾ g.gld ( 16.09 C.gld)

1570 okt

          bonte koe          12 g.gld.                                                               Lwl 77

          zwarte koe        15 ,,

          zwarte koe        14 ,,

          koe                    18 ,,

          jonge koe          18 ,,

                  = gem 14.11 g.gld ( 20.03 C.gld)

1571 jan

           koe                 22 g.gld.                                                            Lwl 77

           koe                19 ,,

           koe                19 ,,

           koe                21 ,,

           koe                18 ½ ,,

           koe                17 ,,

           koe                16 ,,

          hokkeling         5 ,,

          hokkeling         6 ,,

                      = gem 19 g.gld (26.12 C.gld)

1571 mrt

           koe               21 g.gld                                                                 Lwl 77

           koe               17 ,,

           koe               17 ,,

           koe               14 ,,

            koe              16 ,,

            koe              17 ,,

                 = gem 20.4 g.gld ( 28.04 C.gld)

           hokkeling      5 ½ g.gld

           kalf                2 ,,

           koekalf         20 str    en     35 str.

1572 apr

           koe               16g.gld,                                                              Lwl 77

           koe               18   ,,

           koe               15   ,,

                 = gem 16.9 g.gld ( 22.17 C.gld)

            hokkeling 6.- ,,

1573

           koeien 5 st. à  15 g.gld. gemidd                                               Lwl 77

                         = idem 15 g.gld ( 21 C.gld)

1574

        fale muyske k. 17 g.gld                                                              Lwl 78

        zwarte koe       11 ,,

         hokling             5 ,,

         hokling            4 ½ ,,

         kalf                   2.- ,,

                   = gem 14 g.gld ( 19.12 C.gld)

1574 rood rogde koe 16.g.gld.                                                            Lwl 78

         muys vlekke     16. ,,

         rood koe            16 ½ ,,

         grijze koe          13 ,,

                     = gem 15.10 g.gld ( 21.10 C.gld.)

         goed rier             8.- g.gld

1575 mrt

         rood koe            18 g.gld.                                                             Lwl 77

         rood koe            16 ,,

         een koe              17 ,,

          koe                   21 ,,

          koe                    18 ,,

          2 koeien            25 ,,

                      = gem. 16.12 g.gld ( 23.- C.gld)

1575 – muyske koe      19 g.gld.                                                        Lwl 77

          zwart blauwe     21 ,,

          muiskoe             23 ,,

          rode koe            26 ,,

         zwarte koe        18 ,,

         muiske blaar    28 ,,

         rode blaar        27 ,,

                 = gem 23.4 g.gld ( 32.08 C.gld)

         rier                  23 1/3 g.gld

         kalf                  5.07 ,,

1576 nov.

         zwarte koe     22 g.gld.                                                              Lwl 77

         zwarte koe     21 ,,

         zwarte koe     18 ,,

        zw.withoofde  13 ,,

        schier with.     18 ½ ,,

        rode bonte      19 ,,

        zwarte            14 ½ ,,

       schierbonte     21 ,,

       schiere            21 ,,

       bonte               21 ,,

       roede koe        21 ,,

       rode koe          18 ½ ,,

       rode koe          18 ,,

                    = gemiddeld 19 g.gld ( 26.12 C.gld)

      kalf                     3 ½

1577 —

zes koeien à 18 g.gld= gemidd.    (25.04 C.gld)                      Lwl 77

1578

        zwart blaar       16 g.gld                                                       Lwl 77

        rode rogge koe  21 ,,

       muiske koe        16 ,,

       zwart blauwe     18 ,,

       muiske koe        18 ,,

       rode rogge koe  18 ,,

                 = gemiddeld 17.23 g.gld.     ( 25.03 C.gld)

         rood blaar rier  9. ,,

         rood.blaar rier 10. ,,

1579 mrt.

         rode blare koe  22 g.gld                                                              Lwl 79

         koe                   22 ,,

         koe                  26 ,,

         koe                   15 ,,

         koe                   22 ,,

             = gemiddeld 19.11 g.gld.     (27.03 C.gld)

         blaar rier           12.-

         hokkeling           8.-

          kalf                    2.-

1580

          koe                   20 g.gld .                                                       Lwl 80

          koe                   22 ,,

          koe                   23 ,,

          koe                   28 ,,

          koe                   20 ,,

          koe                   23 ,,

          koe                   20 ,,

          koe                   21 ,,

          koe                   22 ,,

           koe                  15 ,,      koper:  pastoor Cornjum

                  = gemiddeld 20.3 g.gld ( 28.03 C.gld)

1580 (of ’81)

            rode koe     20 g.gld.                                                                Lwl 80

           zwarte koe  16  ,,

           hokling         3 ½

                   = gem 18 g.gld ( 25.04 C.gld)

1581 feb.

          koe            18 g.gld                                           Lwl 80

          koe            20 ,,

          koe           20 ,,

          2 koeien    20 ½ ,, p. stuk

          rode koe   15 ,,

          koe           19 ,,

          koe           18 ,,

          koe           17 ,,

          koe           16 ,,

                    = gemiddeld 18.10 g.gld ( 25.14 C.gld)

        rier                9.-

1582 feb.

          koe             16 g.gld                                                                  Lwl 80

          koe             21 ,,

          koe             14 ,,

          koe             19 ,,

          koe             15 ,,

          koe             18 ,,

          koe             17 ,,

          koe             15 ,,

          koe             16 ,,

          koe             16 ,,

= gemiddeld 15.19 g.gld ( 22.07 C.gld)

         rier              12 ,,

         rier              11 ,,

         rier               9 ,,

        hoklingh       5 ,,

        hokling        4.- ,,

1582 mrt

          koe             13 g.gld                                                                  Lwl 80

          koe             19 ,,

          koe             19 ,,

          koe              17 ,,

          koe              12 ,,

          koe              13 ,,

               = gemiddeld 15 ½ g.gld ( 21.14 C.gld)

1582 mrt

         koe               16 g.gld                                                                 Lwl 80

         koe               17 ,,

         koe               15 ,,

         koe               16 ,,

         koe               15 ,,

         koe               12 ,,

         koe               11 ,,

         koe               20 ,,

         koe               15 ,,

                   = gemiddeld 15.6 g.gld ( 21.15 C.gld)

          rier              12 ,,

          rier              11 ,,

          rier               9- ,,

          hokling         2 ,,

1582

         koe               25 g.gld                                                               Lwl 80

         koe              13 ,,

         koe              21 ,,

         koe              25 ,,

         koe              17 ,,

         koe             17 ,,

         koe             10 ,,

         koe             12 ,,

                   = gemiddeld 17.12 g.gld.    (24.08 C..gld)

         rier            17.-

         hokkeling   6.-

1582 nov

          koe          18 ½ g.gld                                                                    Lwl 80

                    (= 25.18 C.gld)

1583 mei

         koe          25 g.gld                                                                         Lwl 80

         koe          25 ,,

         koe          27 ,,

         koe          18 ,,

         koe          20 ,,

         koe          15 ,,

         koe          19 ,,

         koe          17 ,,

         koe          23 ,,

                   = gemiddeld 21.-.- g.gld ( 29.08 C.gld)

          rier         13 ½ g.gld

          hokling    6 ,,

         hokkeling 8½ ,,

         kalf            3.- ,,

1584 mrt

          koe           16 g.gld                                                                         Lwl 80

          koe            21 ,,

          koe            25 ,,

          koe            23 ,,

                         = gemiddeld 21.18 g.gld (30.06 C.gld)

1584 okt

         koe             18g.gld.                                                                 Lwl 80

        koe              20 ,,

        koe              15 ,,

        koe              19 ,,

        koe              17 ,,

        koe              18 ,,

        koe              17 ,,

        koe              15 ,,

                          = gemiddeld 19.09 g.gld ( 27.01 C.gld)

        rier                7 ½

        kalf               3.-.-

1584 okt

        koe                19 g.gld.                                                                 Lwl 80

        koe                17 ,,

        koe                21 ,,

        koe                12 ,,

        koe                16 ,,

        koe                13 ,,

        koe                13 ½ ,,

        koe                17 ,,

        koe                18 ,,

        koe                11 ,,

        koe                18 ,,

        koe                20 ,,

                   =gemiddeld 16.6 g.gld ( 22.14 C.gld)

1584 nov.

         koe               20g.gld                                                                  Lwl 80

         koe               21 ,,

         koe               17 ,,

         koe               22 ,,

         koe               20 ,,

         koe               15 ,,

         koe               22 ,,

                   = gemiddeld 19.15 g.gld ( 31.01 C.gld)

         rier                6.-,,

         kalf               5.- ,,

         kalf               4.- ,,

1585 apr

          koe              25 g.gld                                                                   Lwl 80

          koe              19 ,,

          koe              22 ,,

          koe              17 ,,

          koe              18 ,,

          koe              22 ,,

          koe              13 ,,

                    = gemiddeld 19.10 g.gld ( 27.02 C.gld)

          hokling          5.- ,,

          hokling           6.- ,,

          kalf                 2.10 ,, (=2 g.g.ld en 10 str.)

          kalf                 2.12 ,,

1585 april.

         koe                  23 g.gld    (5 stuks)                                            Lwl 80

         koe                 22 ,,

         koe                 25 ,,     (2 stuks) 

         koe                 18 ,,

                      = gemiddeld 23.23 g.gld ( 33.11 C.gld)

         rier                 19.- ,,

         rier                  11.- ,,

         hokling              7.- ,,

         kalf                    3.- ,,

         kalf                    2.- ,,

1586 mrt/apr

         koe                   18 g.gld                                                             Lwl 80

         koe                   18 ,,

         koe                  19 ,,

         koe                  18 ½ ,,

         koe                  16 ,,

         koe                  16 ,,

         koe                  17 ,,

          koe                 18 ,,

                 = gemiddeld 17 ½ g.gld     ( 24.10 C.gld)

      hokling              8 n g.gld + koe ? 9.- g.gld

1586 eind

             koe              37 g.gld                                                 Lwl 80

             koe              25 ,,

             koe               25 ,,

             koe               27 ,,

             koe               22 ,,

             koe               18 ,,

             koe               27 ,,

             koe               18 ,,

             koe               27 ,,

             koe               27 ,,

             koe               27 ,,

             koe               21 ,,

             koe                23 ,,

                       = gemiddeld 26.19 g.gld ( 37.07 C.gld)

             rier               20.- ,,

             rier                17.- ,,

             rier               16.- ,,

            kalf                8.- ,,

1587 mrt.

          koe                26 g.gld                                                                Lwl 80

          koe               16 ,,

          koe              25 ,,

          koe              25 ,,

          koe              24 ,,

          koe              24 ,,

          koe              21 ,,

                   = gemiddeld 23.-.- g.gld ( 32.04 C.gld)

          kalf             10.g.gld

1588 apr

          zwarte koe   18 g.gld                                                               Lwl 80

         zw, blaarde    25 ,,

         zwarte koe     18 ,,

                                = gemiddeld 20.9 g.gld ( 28.09 C.gld)

1588 apr

         rode koe         26 g.gld                                                             Lwl 80

         rode koe         28 ,,

         rode koe         30 ,,

         rode koe         26 ,,

         rode koe         25 ,,

         koe                 23 ,,

         rode koe         25 ,,

         koe                  28 ,,

         koe                  36 ,,

         koe                  37 ,,

         koe                 31 ,,

         koe               30 ,,

         koe               27 ,,

                     = gemiddeld 28.17 g.gld ( 39.11 C.gld)

        rier               36.g.gld

        hokling         10.- ,,

        hokling         11.- ,,

        suipkalf          4.- ,,

1588

          koe 19  tot  29g.gl .                                                                Frdl. 180

           =( 26.12 – 40.12 C.gld)

1589

         rode koe     41 g.gld                                                                Lwl. 80

         vare koe     28 ,,

         koe             25 ,,

         koe            31 ,,

         koe            36 ,,

         koe            38 ,,

         koe            28 ,,

         koe            32 ,,

         koe            28 ,,

         rode koe    28 ,,

         koe            16 ,,

         koe            18 ,,

         koe            28 ,,

         koe            26 ,,

         koe            20 ,,

         koe            26 ,,

                   = gemiddeld 28.1 g.gld ( 39.06 C.gld)

         rier           32.- ,,

1589 mrt.

          koe           33 g.gld                                                                    Lwl 80

         koe            30 ,,

         koe            30 ,,

         koe            35 ,,

         koe           24 ,,

         koe           43 ,,

         koe           21 ,,

         koe           30 ,,

         koe           29 ,,

         koe           24 ,,

         koe           24 ,,

         koe          42 ,,

                    = gemiddeld 30.11 g.gld ( 41.11 C.gld)

        rier           12.- ,,

        rier              5.- ,,

        rier           10.- ,,

        rier           11.- ,,

1589 apr

         zwarte koe 28 g.gld                                                                   Lwl 80

         rode koe    31 ,,

         leyen koe   28 ,,

         geldt koe    14 ,,

         koe             16 ,,

         koe              8 ,,

         zwarte koe 13 ,,

                 = gemiddeld 19.20 g.gld ( 27.12 C.gld)

         rier             15.- ,,

          rier              5.- ,,

          rier              6.- ,,

          kalf              1.-.-

1589 koe           24-31 g.gld  gemidd.                                                 Fran 180

         rier               18 g.gld

                      =( 33.12 – 43.08 C.gld)

          hokkeling     9 g.gld

          kalf               1 g.gld

1590 feb

           rode koe      15 g.gld                                                              Lwl 80

          koe               20 ,,

          koe               16 ,,

          koe               23 ,,

= gemiddeld 18 ½ g.gld ( 25.18 C.gld)

         rier                12.-.- g.gld

1590

         koe                19-32 g.gld  gemiddeld.                                        Fran 180

                =26Cgld – 43.- C.gld

1590 apr

         koe 21- 36 g.gld                                                                        Lwl 80

              = gem 29 C.gld – 50.Cgld.

        tw.rier          23 g.gld

        hokling          8.-. ,,

        kalf                2.-. ,,

1591 feb

         rode koe            30 g.gld                                                             Lwl 81

         rood blauwe k .26 g.gld

         rode koe           30 ,,

         rode koe           33 ,,

         rode koe           27 ,,

         blare koe          34 ,,

                  = gem 30 g.gld (42 C.gld)

1591 mrt

         koe                   26 g.gld                                                              Lwl 81

        twenterrier        22 ,,

        koe                    15 ,,

        koe                    27 ,,

        koe                   28 ,,

        koe                   38 ,,

        koe                  41 ,,

                = gem 28 g.gld (39.04 C.gld)

         enter rier        16.- ,,

        twinterrier      26.- ,,

        kalf                   1.-.-g.gld

1591 juni

         koe 13-33g.gld                                                                        Lwl 81

1591 aug.

         koe 13 –32 ,,                                                                            Lwl 81

1591 dec

         koe                     28 g.gld.                                                        Lwl 81

         koe                     28. 10st

         koe                     21 g.gld

         koe                     18 ,,

         koe                     25 ,,

         koe                     26 ,,

         koe                     24 ,,

         koe                     25 ,,

         koe                      17 ,,

                 = gem 23 g.gld ( 32.04 C.gld)

         rier                    24.-.

         kalf 7.-   en 5.-g.gld

1592 mrt

          koe                    31 g.gld                                                              Lwl 81

          koe                    31 ,,

          koe                    40 ,,

          koe                    20 ,,

          koe                    26 ,,

          koe                    26 ,,

          koe                    31 ,,

                              = gem 29.08 g.gld (41 C.gld)

          rier                    20 g.gld

         rier                     16 ,,

         hokling               10.-

1592 apr

          koe                   20 –33 g.gld                                                  Lwl 81

          hokling                   11 ,,

         hokling                    15 ,,

         kalf                            3.-

1592 okt

         koe                           26 g.gld,                                               Lwl 81

         koe                          24 ,,

         koe                          33 ,,

         koe                          42 ,,

         koe                          18 ,,

         koe                          27 ,,

         koe                         38 ,,

         koe                         38 ,,

         koe                         35 ,,

         koe                         22 ,,

         koe                         35 ,,

         koe                        42 ,,

         koe                        37 ,,

                                = gem 32 g.gld (44.16 C.gld)

        rier                       20 ,,

        rier                       22 ,,

        kalf                        5 ,,

Jaar: 1593                                                  Lwl. 81

koe                   29 g.gld

koe                   34 ½ ,,

koe                   35 ½ ,,

koe                   28 ,,

koe                  30 ,,

koe                  33 ,,

koe                 26 ,,

koe                 27 ,,

koe                 26 ,,

koe                 28 ,,

= gem 30 ½ g.gld ( 42.14C.gld)

kaar               1593                                                                            Kol  63

koe 17 ½ 

=( 24.06 C.gld)

jaar                         1594                                                                Frdl   180

koe          22- 28 g.gld. 

( 30 C.gld – 40 C.gld)

jaar                         1594                                                               Frdl 180         

koe             19- 35 g.gld

=( 26 C.gld – 49 C.gld)

jaar                       1595 apr                                                            Ach 51

koe            15 ½ ,g.gld

koe            18 ,,

koe            19 ,,

= gem 17 g.gld (23.16 C.gld)

jaar                    1595 mei                                                            Ach 51

koe jonge 20 g.gld 

koe           12 ,,

koe           13 ,,

koe           24 ,,

koe           26 ,,

rood grimele 25 ,,

koe           20 ,,

koe           21 ,,

koe           21 ,,

koe           13 ,,

= gem 19 ½ g.gld ( 27.06 C.gld)

hokling        7 g.gld

kalf             3 ,,

jaar                        1595 juni                                                   Ach 51

koe,rode blaar     16 g.gld 

koe, rode blaar   18 ,,

koe, idem           25 ,,

koe, bleek rood  21 ,,

koe, blaar           20 ,,

koe, zwarte        23 ,,

koe, ,,                18 ,,

= gem 20.04 g.gld (28.04 C.gld)

jaar                           1596**

geen

jaar                         1597                                                   Fran 181

koe            37 –50 g.gld 

= ( 51 C.gld – 70 C.gld)

jaar                        1597 

koe              33 ,,                                                                Odd 36

koe             31 ,,

koe             35 ,,

koe             28 ,,

= gem 31.21g,gld  (44.01 C.gld)

jaar                         1597 apr                                                        Kol. 63

koe             23 g.gld

koe            26 ,,

koe            26 ,,

koe             17 ,,

koe             38 ,,

koe             27 ,,

koe             21 ,,

koe             20 ,,

koe             23 ,,

= gem. 24 ½ g.gld (34.02 C.gld)

hokk.         10 g.gld.

hokk.         9 ½ ,,

hokk           7 ,,

kalf             5 ½ ,,

kalf             5 ,,

kalf             3 ,,

jaar                         1597 mei

koe            27 g.gld                                                     Kol 63

koe            19 ,,

koe            20 ,,

koe            35 ,,

koe            31 ,,

koe            32 ,,

koe            26 ,,

koe            27 ,,

minne koe 17 ,,

koe            14 ,,

koe            17 ,,

= gem 24 g.gld      =(33.12 C.gld)

1597 (eind?)

koe             18 g.gld                                                                Kol 63

koe             27 ,,

koe             26 ,,

koe             38 ,,

koe             37 ,,

koe            26 ,,

koe             30 ,,

koe             27 ,,

koe             17 ,,

koe             29 ,,

koe             28 ,,

koe             15 ,,

koe             27 ,,

= gem 26 ½ g.gld (37 C.gld)

jaar                     1598 jan

koe            23 ¾ g.gld                                                         Odd 36

koe            25 ,,

koe            23 ,,

koe            25 ,,

koe            21 ,,

koe            12 ,,

= gem 21 ½ g.gld (30 C.gld)

rier           10.-

hokk.        5.-

jaar                        1598 maart

koe             19 g.gld                                                                Odd 36

koe             18 ,,

koe             25 ,,

koe             25 ,,

koe            26 ,,

koe            23 ,,

koe            22 ,,

= gem 22 ½ G.gld (31 ½ C.gld)

jaar                                1598 april

koe             28 ½ g.gld.,,                                                    Odd 36

koe             30 ,,

koe             31 ,,

koe            25 ,,

koe            36 ,,

koe            14 ½ ,,

koe            13 ,,

koe            23 ½ ,,

koe            32 ½ ,,

koe            25 ,,

koe            15 ,,

koe             18 ,,

koe             17 ½ ,,

= gem 24 3/4 g.gld (34 ½ g.gld)

hokk          10.-

kalf             6.-

jaar                       1598 juli

koe             21g.gld                                                                Odd 36

koe            22 ,,

koe            33 ,,

koe            29 ,,

koe            31 ,,

koe           35 ½ ,,

koe           27 ½ ,,

koe           26 ½ ,,

= gem 28 g.gld (39.04 G.gld)

jaar                             1598 okt 

koe             26 g.gld                                         Odd 36

koe             30 ,,

koe             21 ,,

koe             25 ,,

koe             28 ½ ,,

koe             19 ½ ,,

koe             26 ,,

koe             25 ½ ,,

koe             26 ½ ,,

koe             21 ½ ,,

koe              29 ,,

koe              18 g.gld

= gem 24.21g.gld      =  (34.11 C.gld)

rier             10.-.-

hokk.          5.-.-

jaar                              1599 maart

koe — onleesbaar                                                                              Odd 36

koe             20 (+) g.gld

koe             30 ,,

koe             26 ,,

koe            26 ,,

koe            21 ,,

koe — onleesbaar

koe —          ,,

koe —         ,,

gele koe — ,,

koe               11.- g.gld

koe               30      ,,

= gem 22.g.gld  =(30.16 C.gld) alleen de leesbare.

rier              22 ½ g.gld,

hokk              7 ,,

jaar                           1599 april

koe             23 ½ g.gld                                              Odd 36

koe             20 ,,

koe             36 ,,

koe             18 ,,

koe             17 ,,

koe             17 ½ ,,

koe             23 ,,

koe             27 ,,

koe             27 ,,

koe             21 ,,

gele koe     36 ,,

koe            26 ,,

rier             13 ½ ,,

= gem 24 g.gld (33.12 C.gld)

 jaar                                 1599 nov

koe             31 g.gld                                                        Odd 36

koe              30 ± ,,

koe              30 .. ,,

koe              30 .. ,,

koe              30 .. ,,

koe              26 ,,

koe              24 ,,

koe              21 ,,

koe              21 ,,

koe              27 ,,

koe              23 ,,

= gem 27 g.gld    of: (37.16 C.gld)

rier             18 ,,

kalf              6. ,,

kalf              6. ,,

kalf             4 ½ ,,

jaar                          1600 (..)

koe                15 g.gld                                                       Kol. 63

koe                15.10 ,,

koe                11 ,,

koe                   8 ,,

koe                 12 ,,

= gem 12 g.gld (!) = 16.16 C.gld

rier 5.-

hokk 5.-

jaar                       1600 april

zw blaar koe  22 g.gld                                                             Odd 36

koe                25 ,,

koe               28 ½ ,,

koe               20 ,,

koe               22 ,,

= gem 23 g.gld.    (32.04 C.gld)

1600 apr.(2)

koe             17g.gld,                                                            Odd 36

koe             19 ,,

koe             20 ,,

koe             19 ,,

koe             21 ,,

= gem 19 ½ g.gld      (26.12 C.gld)

hokk            9 ,,

hokk           8 ,,

kalf            2 ,,

jaar                            1600 apr (3)

koe             16g.gld.                                                             Odd 36

koe             16    ,,

koe             13 ½ ,,

koe             16 ,,

koe             17 ,,

koe             19 ,,

= gem 16 g.gld.   ( 22.08 C.gld)

jaar                       1600 apr (4)

koe            35 g.gld                                                                Odd 36

koe           37 ,,

koe           36 ,,

koe          25 ,,

koe          24 ,,

koe          21 ,,

koe          23 ½ ,,

koe          37 ½ ,, 1 koe onleesbaar

koe          31 ,,

koe         31 ,,

koe         22 ½ ,,

koe         22 ,,

koe         20 ,,

koe         26 ,,

koe         31 ,,

koe         22 ½ ,,

koe         22 ,,

= gem 27 ½ g.gld     (38 C.gld)

rier         18 g.gld    

rier         23 ,,

rier        21 ,,

hokk        9 ,,

kalf        2 ½ ,,

jaar                   1601 apr.

zw.blaarde k. 32 g.gld                                                 Kol. 63.

koe                 32 ,,

koe                 36 ,,

koe                 29 ,,

koe                 30 ,,

koe                 26 ,,

koe                 25 ,,

koe                 15 ,,

koe                28 ,,

= gem 28 g.gld     ( 39.04C.gld)

jaar                               1601 juni

koe              16 g.gld                                                     Odd 36

koe              24 ½ ,,

koe              18 ,,

koe              13 ½ ,,

koe              21 ½ ,,

= gem 17 g.gld       ( 23.16 C.gld)

rier             13.- g.gld

hokk            8 ½ ,,

1601 nov,

Rode koe    20 g.gld                                                       Odd 36

koe             20 ,,

koe             26 ,,

koe             23 ,,

koe             20 ,,

koe             25 ,,

koe             22 ,,

koe             22 ½ ,,

= gem 22 g.gld       ( 29.08 C.gld)

rier             15 ,,

rier            13 ,,

hokk.           3 ½ ,,

jaar                   1602

koe, rood      24 g.gld                                                  Ach 52

koe, rood      25 ,,

koe               23 ,,

koe               23 ,,

koe               17 ,,

= gem 22 ½ g.gld ( 31.10 C.gld)

kalf            7 ,,

jaar                             1602/3

koe, schier  25 g.gld.                                                   Ach 52

koe, schier  18   ,,

koe              22 ,,

koe              19 ,,

koe              21 ,,

= gem 21 g.gld                ( 29.08 C.gld)

vaars           25 g.gld

jaar:    1603

koe              29 g.gld                                                              Ach 52

koe              25 ,,

koe              26 ,,

= gem 27 g.gld      ( 37.16 C.gld)

hokkeling      7 ,,

hokkeling      7 ½ ,,

kalf                3 ,,

jaar                         1603 apr.

rode koe       30 g.gld                                                           Idaard.dl. 29  ( Ida  29)

idem             31 ,,

r. blaar koe   23 ,,

?  koe           27 ,,

rode blaar k. 32 ,,

,, ,,                15 ,,

,, ,,                33 ,,

rode   koe     17 ,,

rood blaarde 18 ,,

= gem 25 g.gld.       ( 35 C.gld)

jaar                             1604 jan.

koe, rood      22 g.gld                                             Ach. 52

koe                23 ,,

koe, schier    26 ,,

koe, bonte     24 ,,

koe, rode      28 ,,

koe,rood       24 ,,

= gem 24 ½ g.gld    (34.06 C.gld)

1604                      apr.

koe             12 g.gld                                                           Ach 52

koe             13 ,,

koe             25 ,,

koe             23 ,,

koe             30 ,,

koe            20 ,,

koe            28 ,,

koe             17 ,,

koe            20 ,,

koe            20 ,,

koe            20 ,,

koe            18 ,,

koe            15 ,,

= gem 20 g.gld.     ( 28 C.gld)

hokl.           5 ,,

hokl            6 ,,

veers         15 ,,

kalf            2 ½ ,,

kalf              3 ,,

jaar                       1604 nov.

koe              18 g.gld,                                                        Kol. 63

koe              16 ,,

koe              13 ,,

koe              15 ,,

= gem 17 g.gld     ( 23.16 C.gld)

vaars           11 g.gld

kalf              5 ,,

kalf              4 ,,

kalf              3 ½ ,,

1605                           april

koe               15 g.gld                                                               Ach 52

koe               20 ,,

koe               25 ,,

koe               22 ,,

koe               25 ,,

koe                22 ,,

koe               14 ,,

koe                –?

koe               13 ,,

= gem 20 g.gld    (28 C.gld)

jaar                           1605 mei

koe             24 g.gld                                                          Ach 52

koe             24 , ,     ( r. grimmelde) 

koe             23 ,,

koe             19 ,,

= gem 22 ½ g.gld    ( 30 ½ C.gld)

jaar                         1606 mrt

koe, witte       23 g.gld                                                             Ach 52

koe, rode        23 ,,

koe                  16 ,,

koe, zw.blaar  17 ,,

= gem 20 g.gld    (28 C.gld)

vaars               9.- g.gld

hokl.               9. –  ,,

jaar                  1606 apr (1)

koe              16  g.gld                                                            Ach 52

koe             25 ,,

koe             20 ,,

koe            16 ,,

= gem 19 g.gld      ( 26.12 C.gld)

jaar                    1606 apr (2)

koe              20 g.gld                                                           Ach 52

koe              22 ,,

koe              28 ,,

koe              27 ,,

koe              21 ,,

koe              17 ,,

koe             18 ,,

koe            18 ,,

koe            16 ,,

koe            13 ,,

koe            16 ,,

= gem     19 ½ ,,        ( 27.14 C.gld)

jaar                           1606 — taxatie                                           Men. 40

11stuks. voor 288. G.gld

= gem. 26 ,, (36.08 C.gld)

jaar                          1607 **    geen gegevens gevonden

jaar                          1608 apr

koe             30 g.gld                                                                    Ach 52

koe             23 ,,

koe             17 ,,

koe            24 ,,

koe            18 ,,

koe            27 ,,

koe             14 ,,

koe             17 ,,

= gem 21 g.gld      (29.08 C.gld)

jaar                         1609 mrt

root koe     25 ¼  g.gld                                                             Baa 36

idem          27 ¼ ,,

idem          20 ,,

idem          21 ¼ ,,

= gem 23 ½ g.gld (32.18 C.gld)

jaar                       1609 apr.

root koe      25 ¼ g.gld                                                               Baa 36

idem            27 ¼ ,,

idem            20 ,,

idem            21 ¼ ,,

= gem 23 ½ g.gld (24.04 C.gld)

rood rier      16   g.gld

hokling        10 ,,

hokling          9 ,,

jaar                        1609 mei

rode koe       34 g.gld                                                      Baa 36

idem            34 ,,

idem            22 ,,

idem           20 ,,

idem           20 ,,

idem          16 ,,

idem          20 ,,

idem         12 ,,

= gem 22 g.gld    (30.16 C.gld)

jaar                      1609 nov

root koe    34 g.gld                                                              Baa 36

idem         34 ,,

idem         22 ,,

idem         20 ,,

idem         20 ,,

idem        16 ,,

idem        20 ,,

idem        12 ,,

= gem 22 g.gld ( 30.16 C.gld)

jaar                         1609 nov.

rood koe    28 g.gld.                                                          Baa 36

idem          24 ¼ ,,

idem          37  ,,

idem          46   ,,

idem         35   ,,

idem        26 ¼ ,,

idem        25 ¼ ,,

idem,       28   ,,

= gem 31 g.gld ( 43.08 C.gld)

hokling      9 g.gld

1610                        apr(2)

rood koe   28 g.gld.                                                      Baa 36

idem         29 ,,

idem         34 ,,

= gem 30 g.gld   ( 42 C.gld)

1610                                  apr(10e)

rood koe   29 ½                                                                Baa 36

idem        40 ½ ,,

idem        43 ,,

idem        27 ¼ ,,

idem       28 ¼ ,,

idem       27 ¼ ,,

idem       35 ,,

= gem 33 g.gld    ( 46.04 C.gld)

jaar                        1610 apr (13e)

Swart grimme 33 g.gld                                                      Baa 36

root koe            27 ,,

idem                 40 ¼ ,,

idem                 39 ½ ,,

bont koe           40 ,,

root koe            27 ,,

idem                  32 ,,

idem                  30 ,,

= gem 33 ½ ,, ( 46.18 C.gld)

hokling             12 g.gld

kalf                     2 ½ ,,

jaar                              1610 okt

rood koe           28 g.gld                                                Baa 36

idem                 26 ¾ ,,

idem                 22 ,,

idem                 21 ,,

idem                 28 ,,

idem                 24 ¼ ,,

idem                26 ¼ ,,

idem                29 ¾ ,,

idem                22 ¼ ,,

idem                40 ,,

r.blaar koe       25 ,,

root koe          26 ,,

= gem 26 ½ g.gld    ( 37 C.gld)

rier               20 ½ g.gld,

rier                  9.-    ,,

rier                 17-.    ,,

jaar                           1610 okt (?)

muyske koe   24  g.gld                                                      Baa 36

roode koe       29   ,,

= gem 26 ½ g.gld ( 37 C.gld)

jaar                            1611 mrt

rood blaar      25 ¼ g.gld                                                     Baa 36

twenter rier    20 ¼ ,,

rode koe        31 ¾ ,,

idem             39 ½ ,,

idem             44 ,,

idem             37 ½ ,,

idem            28 ½ ,,

idem            39 ½ ,,

idem            46 ¼ ,,

idem            37 ,,

idem            38 ,,

= gem 35 g.gld   (49 C.gld)

hokling        13 g.gld

kalf               2   ,,

jaar                          1611 okt

rode koe      16 g.gld.                                                   Baa 36

idem            35 ½ ,,

idem            37 ,,

idem            24 ¼ ,,

idem            37 ¼ ,,

idem             19 ½ ,,

idem             17 ¼ ,,

idem             34    ,,

idem             28 ¼ ,,

idem             35    ,,

idem             39 ,,

idem             30 ,,

idem             26 ½ ,,

idem             21 ,,

idem             27 ,,

idem             31 ¼ ,,

idem             24 ,,

= gem 28 ½ g.gld.      (40 C.gld)

jaar                                 1611 okt

rode koe          19 ¾ g.gld                                              Baa 36

idem                12 ¼ ,,

idem               19 ¼ ,,

idem               21 ½ ,,

idem               18   ,,

zwarte koe      23 ½ ,,

rode koe         21 ¼ ,,

idem                25 ½ ,,

= gem 19 ½ g.gld      ( 27 C.gld).

rier                 10 ½ g.gld

rier                 13 ¼   ,,

jaar                                         1612 mrt

r.blaar koe      41 ½ ,,g.gld                                            Baa 36

rode koe          28   ,,

idem,               31 ¾ ,,

idem                40 ¼ ,,

idem                19 ¾ ,,

idem                15     ,,

idem                15 ¼   ,,

idem                12 ¼   ,,

idem               35 ½   ,,

idem               30 ½ ,,

idem               34 ,,

idem               29 ,,

idem               31 ,,

= gem 27 g.gld        ( 37.16 C.gld)

hokling             7 g.gld.

hokkeling         9 ,,

rier                 19 ,,

jaar                                   1612 sept

rood koe 32 ½ g.gld.                                                    Baa 36

idem              22 ,,

idem              18 ,,

= gem 24 g.gld     ( 33.12 C.gld)

jaar                                   1613 mei (Taxatie)                 Wym 44

4 kalve koeien 90 g.gld

= gemiddeld 22 ½ ,, ( 31.10 Cgld)

9 kalve koeien 198 g.gld                                                 (Wym 44)

= gemiddeld 22 ,, (30.16 C.gld)

jaar                                     1613 nov. taxatie                 Wym 44

13 k. koeien        416 g.gld 

1 vare koe

een rier

4 hoklingen

= gemiddeld 27 ¾ g.gld     (38.10 C.gld)

jaar                                         1614 ( )

18 koeien          612 g.gld                                                    Wym 44

= gemiddeld 34 g.gld     (47.12 C.gld)

jaar                                     1614 feb. (taxatie)

25 kalve koeien  662 g.gld                                                    Wym 44

= gemiddeld        26 g.gld     (46.08 C.gld)

zes hokkelingen   75 ,,

1 hokling             12 ½ ,,

jaar                                   1614 sep   Taxatie

7 +1 koe               185 g.g.ld                                                 Wym 44

2 rieren                  28   ,,

= gemiddeld 23 g.g.ld ( 32.04 Cgld)

3 hoklingen            17 g.gld

jaar                                      1615( taxatie)

5 melke koeien     156 g.gld                                                   Wym 45

+ 1 hokling

= gemiddeld 30 g.gld ( 42C.gld)

jaar                                 1616 mrt  (taxatie)

15 koe beesten      418 g.gld                                                 Wym 45

2 gelde rieren     +

1 hokling            +

2 suipkalveren    + 

= gemiddeld 24 ½ g.gld (34.06 C.gld)

jaar                                   1616 apr (taxatie)  

14 melke koeien  446 g.gld.                                                    Wym 45

3 hoklingen

3 kalveren en

1 enterbole

= gemiddeld 28 g.gld   (39.04 C.gld)

 jaar                                     1616 sep taxatie  

12 melke koeien  441 g.gld                                                Wym 45

2 gelde koeien

2 enterrieren

2 hokkelingen

= gemiddeld 29 g.gld   (40.12 C.gld)

jaar                               1616 nov. taxatie

11 melke koeien 362 g.gld.                                            Wym 45

w.o. 1 guste koe

2 rieren

3 kalvers

= gemiddeld 26 ¾ g.gld     (37 C.gld)

jaar                                 1617 (taxatie)

17 kalve k.oeien  606 g.gld.                                            Wym 45

1 bulle

3 hokkelingen

7 kalveren

2 vulle zeugen

= gemiddeld 31 g.gld   (43.08 C.gld)

jaar                                  1617 apr. taxatie

6 melke koeien  173 g.gld                                            Wym 45

(plus) 1 gelde (guste) koe

1 hokling

1 kalf

= gemiddeld 25 g.gld.     ( 35 g.gld)

jaar                                  1617 dec. taxatie

18 kalve koeien 750 g.gld                                                Wym 45

1 bolle en

4 hokkelingen

= gemiddeld 37 ½ g.gld ( 52.10 C.gld)

jaar                                      1618 mrt.

koe              31 g.gld                                                      Odd 25

koe              41 ,,

koe              34 ½ ,,

koe              45 ,,

koe             28 ,,

koe             30 ,,

koe             38 ,,

koe              36 ,,

koe              31 ,,

koe              25 ,,

koe              32 ,,

koe              40 ,,

koe              24 ,,

koe              29 ,,

= gem 33 g.gld ( 44.16 C.gld)

jaar                                            1618 apr

koe               23 g.gld                                                Odd 25

koe               38 ,,

koe               31 ,,

koe               24 ½ ,,

koe              29 ,,

koe              38 ,,

koe              41 ,,

koe             22 ,,

koe             30 ,,

koe             23 ,,

koe             28 ,,

koe             29 ,,

koe             19 ,,

jaar                               1618 juni taxatie

16 melke k. 595 g.gld                                                    Wym 45

= gem 33 g.gld    ( 46.04 C.gld)

2 hokkelingen

4 kalveren

jaar                                1618 aug . taxatie  

18 melkk.   486 g.gld                                                   Wym 45

= gem 27 ,, ( 37.16 C.gld)

id, 1 gelde, 4 hokl. +

3 koekalv. +1 stierk.     90 g.gld

jaar                                1618 aug.

zwarte koe  30 ½ g.gld                                                      Odd 39

koe             26 ,,

koe             21 ,,

koe             26 ,,

koe            23 ,,

koe            31 ,,

koe            28 ,,

= gem 27 g.gld ( 37.16 C.gld)

Bulle 12 ,,

jaar                          1619 jan

koe             17 g.gld.                                                      Odd 39

koe             16 ,,

koe             20 ,,

koe             23 ,,

koe             26 ,,

= gem 22 g.gld ( 30.16 C.gld)

jaar                      1619 mrt

koe              31 g.gld                                                        Odd 39

koe                8 ,,

koe              18 ,,

koe              28 ,,

koe              21 ,,

koe              23 ,,

koe             22 ,,

koe             21 ,,

= gem 21 ½ g.gld  (30.02 C.gld)

jaar                             1619 mrt

koe              38 g.gld                                                         Odd 39

koe             30 ,,

koe             32 ,,

koe             27 ,,

koe             32 ,,

koe             19 ,,

koe             32 ,,

= gem 30 g.gld ( 42 C.gld)

rier              18 ,,

hokk.             8 ½ ,,

jaar                                  1620 mrt

koe                16 g.gld                                                    Odd 40

koe                31 ,,

koe                33 ,,

koe                34 ,,

koe                29 ,,

koe                20 ,,

koe                30 ,,

koe                30 ,,

koe               40 ,,

koe               40 ,,

koe               35 ,,

koe               36 ,,

koe               30 ,,

koe               21 ,,

koe               27 ,,

koe               26 ,,

koe               30 ,,

koe               32 ,,

koe               25 ,,

= gem 29 3/4 ,,   ( 40.05 C.gld)

rier               17 g.gld

hokkeling      6 ,,

jaar                                     1620 apr

zwarte koe       21 g.gld                                                   Odd 40

koe                  29 ,,

koe                  23 ,,

koe                  24 ,,

koe                  25 ,,

koe                  24 ½ ,,

koe                  23 ,,

koe                   23 ,,

= gem 24 g.gld.   ( 33.12 C.gld)

jaar                                 1620 apr

koe                 28 g.gld                                                Odd 40

koe                 28 ,,

koe                 28 ,,

koe                 30 ,,

koe                 27 ,,

koe                 40 ,,

koe                 28 ,,

koe                 28 ,,

koe                 35 ,,

koe                38 ,,

koe                 16 ,,

koe                 35 ,,

koe                 33 ,,

koe                 23 ,,

koe                 28 ,,

koe                 28 ,,

koe                 27 ,,

koe                 40 ,,

koe                 19 ,,

1 onverkocht –

koe                 15 g.gld

= gem 28 g.gld   (39.04 C.gld)

hokling           8 g.gld

jaar                               1621 febr

koe              28 g.gld                                                 Odd 40

koe              29 ,,

koe              29 ,,

koe               33 ½ ,,

koe               23 ,,

koe               28 ,,

koe               27 ,,

koe               25 ,,

koe              28 ,,

koe              27 ,,

koe              23 ½ ,,

koe              25 ,,

koe              20 ,,

koe              20 ,,

koe             20 ,,

= gem 25 ½ g.gld      ( 35.14 C.gld)

rier             18 g.gld

rier             16 ,,

jaar                             1621 mei

koe               29 g.gld                                                        Odd 40

koe               26 ,,

koe               20 ½ ,,

koe                25 ,,

koe                15 ,,

koe                13 ,,

= gem 21 3/4 ,,   ( 30 C.gld)

jaar                               1621 jun

koe                  26 g.gld                                                  Odd 40

koe                  28 ,,

koe                  30 ,,

koe                  33 ½ ,,

koe                 21 ,,

= gem 27 g.gld    ( 37.16 C.gld)

hokling           12 g.gld

jaar                                            1621 jun

heel rode k.     34 g.gld                                                      Wym 46

rood koe         33 ,,

r. grieselde k. 37 ,,

idem                38 ,,

r. blier koe       27 ,,

grieselde koe   31 ,,

r. withoofd k.  35 ,,

r. blier koe      38 ,,

heel r. koe       32 ,,

zw. blier koe   36 ,,

zw. grime koe 28 ,,

= gem 33 ½ g.gld ( 46.18 C.gld)

rier                  26 g.gld

hokling            15 ,,

hokling              6 ½ ,,

kalf                    3 ,,

jaar                             1621 sept

koe                   24 g.gld                                              Odd 40

koe                   29 ,,

koe                   30 ½ ,,

koe                   34 ,,

koe                   34 ,,

koe                   34 ,,

= gem 30 g.gld       ( 42 C.gld)

jaar                              1622 mrt.

koe                      31 g.gld.                                              Odd 40

koe                      27 ,,

koe                      29 ½ ,,

koe                      18 ½ ,,

koe                      26 ,,

koe                      14 ,,

koe                      25 ,,

koe                      22 ,,

koe                      17 ,,

koe                     21 ,,

= gem 23 g.gld   (32.04 C.gld)

jaar.                                       1622 apr

koe                 16 g.gld                                        Odd 40

koe                  24 g.gld

koe                  30 ,,

koe                  25 ,,

koe                 30 ,,

koe                 23 ,,

koe                 32 ,,

koe                 25 ½ ,,

koe                24 ,,

koe               23 ½ ,,

koe               18 ,,

koe               37 ,,

= gem 25 ½ g.gld ( 35.14 C.gld).

jaar                               1622 aug

19 kalve koeien en                                                                     Men 53

2 vette koeien 661 g.gld. 

= gem 31 g.gld    (43.08 C.gld)

3 enter rieren 60 g.gld

= gem 30 g.gld   ( 42.-0 -0 ) c.gld)

jaar               1623 feb        taxatie                                          Lwl 87

6 paarden,     2 892 g.gld    met veulens;

19 kalve   koeien, 1 twenter bolle +

5 hokkelingen, 3 kalveren en kleinvee

= gem tussen 29 en 31g.gld ( 40 en 44 C.gld)

jaar                         1623 aug  

rood withoofde  27¼  g.gld                                                    Baa 37

rood kolde koe  27 ½ ,,

rood koe           30

blaar koe          33 ½ ,,

r. withoofde k. 40 ¾ ,,

r. withoofde k. 45 ,,

r. blijer koe      43 ,,

heel rood koe 33 ¼ ,,

r. grime koe   37 ½ ,,

r. withoofde   27 ½ ,,

muyske koe  40 ½ ,,

= gem 33 g.gld.  ( 46.04 C.gld)

kalf               11.-  g.gld

barg              23.-   ,,

jaar                   1623 okt

zwart rogge k. 24 g.gld                                               Baa 37

rood with.koe  25 ,,

r. withoofde k. 23 ,,

r. withoofde k. 26 ,,

r.withoofde k. 14 ,,

r. withoofde k. 34 ,,

zwart with.k.   25 ,,

heel rood koe  43 ,,

r.withoofde k. 40 ,,

r.withoofde k. 43 ,,

r. withoofde k. 39 ,,

r.withoofde k.  44 ,,

r.withoofde k.  37 ½ ,,

r. withoofde k. 38 ,,

r.withoofde k.  39 ½ ,,

r.withoofde k.  46 ½ ,,

r.withoofde k.  36 ,,

r.withoofde k.  34 ¼ ,,

r.withoofde k.  33 ,,

r. withoofde k. 37 ,,

r.withoofde k. 29 ½ ,,

r.withoofde k. 26 ½ ,,

r.withoofde k.  37 ,,

= gem 33 ½ g.gld    (46.18 C.gld)

vette koe       39 ½ ,,

Idem             39 ,,

Idem             41 ,,

rier               25 ,,

Rier              16 ,,

kalf                8 ,,

jaar                    1623 okt

rood rier ?k     29 ¾ g.gld                                              Baa 37

heel rode koe  31 ½ ,,

heel rode koe  39 ½ ,,

schiere koe      39 ½ ,,

r. withoofde k. 35 ,,

zw.withoofde  40 ,,

schiere koe     36 ½ ,,

witte koe          35 ,,

zwart with.k.  36 ,,

zwart with.k. 32 ½ ,,

schiere koe    41 ½ ,,

zwart with. k  40 ½ ,,

schiere koe    39 ½ ,,

zw.k. met kol 41 ½ ,,

zwart koe      31 ½ ,,

schier koe     29 ,,

vette koe       32 ½ ,,

= gem 36 g.gld    (50.08 C.gld)

schiere bolle 20 g.gld

kalf              11 ,,

kalf                8 ½ ,,

kalf                7 ,,

kalf                6 ½ ,,

jaar                         1624 apr Taxatie                                              Lwl 87

1 ruin,19 koeien,

1 kalf 2 schapen

2 bargen, haan en

4 hennen. Geschat: 800 g.gld

= gemiddeld 38 g.gld ( 53.4 C.gld)

jaar                         1624 mei  Taxatie                                           Lwl 87

13 koeien, 3 hokkelingen

5 kalveren, 2 zeugen

7 biggen, 10 eenden  en

3 hennen; geschat op 555 g.gld

= gemiddeld 35 g.gld      (49 C.gld)

jaar                         1624 jul                               Taxatie                 Lwl 87

14 melkkoeien; plus

2 gelde rieren, 3 kalveren

3 bargen, 3 lammeren,

11 hennen, 12 eynen.

Geschat op 675 g.gld

= gemiddeld 39 g.gld        ( 54.12 C.gld)

jaar                               1624 aug  

r. withoofde k. 40 ½ g.gld                                                            Baa 37

(ge-)heel rood koe  28 ¾ ,,

heel rood koe 22 ¾ ,,

r.withoofde k. 40 ,,

r.withoofde k. 33 ¼ ,,

r.withoofde k. 29 ¾ ,,

r.withoofde k. 23 ½ ,,

r. withoofde k. 34 ¼ ,,

r.withoofde k. 34 ¼ ,,

r.withoofde k. 28 ,,

r.withoofde k. 30 ½ ,,

r.withoofde k. 35 ½ ,,

r.withoofde k. 37 ,,

heel rode koe 38 ½ ,,

r.withoofde k 35 ¾ ,,

Leyersche .. 20 ,,

r.withoofde k 38 ,,

r.withoofde k. 16 ,,

= gem 31 ½ g.gld ( 44 C.gld)

rier 20 ½  g.gld

rier 21 ½     ,,

1624                      dec.                                    Taxatie        Lwl 87

3 koeien 68 g.gld

= gem 23 g.gld ( 32.04 C.gld)

1625                mrt

koe 33 g.gld                                              Baa 38

koe 25 ,,

koe 21 ,,

koe 33 ,,

koe 39 ½ ,,

koe 43 ,,

koe 40 ¼ ,,

koe 30 ½ ,,

koe 35 ,,

= gem 33 g.gld ( 46.04 G.gld)

1625                  jul

koe 23 g.gld                                                     Baa 38

koe 37 ½ ,,

koe 27 ½ ,,

koe 20 ¼ ,,

= gem 27 g.gld ( 37.16 g.gld)

kalf 8 ,,

1625                   aug

koe 15 g.gld                                                    Baa 38

koe 38 ½ ,,

koe 39 ,,

koe 38 ½ ,,

koe 40 ,,

koe 39 ,,

koe 33 ¼ ,,

koe 38 ¼ ,,

koe 40 ½ ,,

koe 42 ,,

koe 42 ,,

koe 39 ,,

koe 42 ,,

koe 51 ,,

koe 26 ,,

= gem 36 g.gld ( 50.08 C.gld)

os 13 ,,

rier 18 ,,

1626                     mei

koe 16 ½ g.gld                                              Baa 38

koe 37 ,,

koe 27 ½ ,,

koe 41 ¼ ,,

koe 36 ½ ,,

koe 38 ,,

koe 45 ,,

koe 45 ,,

koe 47 ½ ,,

koe 40 ,,

koe 50 ,,

koe 42 ½ ,,

koe 43 ,,

koe 63 ,,

koe 65 ,,

koe 58 ,,

koe 57 ,,

koe 50 ½ ,,

= gem 44 ½ g.gld ( 62.06 C.gld)

1626                  okt

koe 25 g.gld                                                           Baa 38

koe 25 ,,

koe 29 ,,

koe 29 ¾ ,,

koe 30 ½ ,,

koe 27 ¼ ,,

koe 24 ¼ ,,

koe 30 ¼ ,,

koe 22 ¼ ,,

koe 35 ,,

koe 47 ½ ,,

= gem 29 ½ g.gld ( 41.06 C.gld)

1    os 48 g.gld

1627                mrt

koe 27 g.gld.                                       Baa 38

koe 37 ½ ,,

koe 35 ¼ ,,

koe 32 ,,

koe 35 ½ ,,

koe 36 ½ ,,

= gem 34 g.gld ( 47.12 C.gld)

hokkeling 5 ½ ,,

1627                      apr

koe 31 ¼ g.gld.                                      Baa 38

koe 33 ¼ ,,

koe 30 ½ ,,

koe 27 ,,

koe 41 ,,

= gem 32 ½ g.gld ( 45.10 C.gld)

1 koe 0.- ,,         (niet verkocht)

rier 38 g.gld

1627                   apr

koe 35 ¼ g.gld                                                         Baa 38

koe 33 ½ ,,

koe 43 ,,

koe 48 ½ ,,

koe 47 ,,

koe 46 ,,

koe 43 ,,

koe 49 ¼ ,,

koe 48 ½ ,,

koe 46 ½ ,,

koe 47 ¼ ,,

koe 49 ¾ ,,

koe 36 ½ ,,

koe 58 ½ ,,

koe 43 ½ ,,

= gem 45 g.gld ( 63 C.gld)

rier 31  g.gld

rier 35 ,,

rier 29 ,,

hokling 14 ,,

hokkeling 18 ,,

1627                      sept.

koe 21 ¾ g.gld                                                 Baa 38

koe 29 ¼ ,,

koe 34 ¼ ,,

koe 29 ,,

koe 26 ,,

koe 26 ¼ ,,

koe 33 ,,

koe 43 ,,

koe 38 ½ ,,

koe 40 ¾ ,,

koe 37 ,,

koe 37 ,,

koe 41 ,,

koe 32 ½ ,,

= gem 33 ½ ,, g.gld ( 47 C.gld)

1627                          okt

koe 29  g.gld                                                    Baa 38

koe 30 ½ ,,

koe 25 ,,

koe 16 ,,

koe 34 ,,

koe 38 ,,

koe 14 ¼ ,,

koe 30 ½ ,,

koe 31 ¼ ,,

koe 23 ,,

koe 25 ¼ ,,

koe 24 ¼ ,,

koe 24 ,,

= gem 27 ½ g.gld (38.10 C.gld)

kalf 8 ½ ,,

kalf 7 ½ ,,

1628                    mrt

koe 29 ½   g.gld                                                      Baa 38

koe 27 ¾ ,,

koe 29 ½ ,,

koe 14 ¼ ,,

koe 29 ¼ ,,

koe 34 ,,

koe 39 ½ ,,

koe 37 ½ ,,

koe 25 ,,

koe 39 ,,

koe 35 ,,

koe 34 ,,

koe 25 ,,

koe 41 ,,

koe 43 ,,

koe 28 ,,

koe 32 ½ ,,

koe 30 ½ ,,

koe 31 ½ ,,

koe 33 ,,

= gem 32 g.gld ( 44.16 C.gld)

moerpeert 96  g.gld

1628                         mei

koe 25 ¼ g.gld.                                            Baa 38

koe 45 ,,

koe 35 ,,

koe 46 ,,

koe 31 ,,

koe 37 ¾ ,,

koe 39 ¼ ,,

koe 39 ½ ,,

koe 35 ,,

koe 32 ,,

koe 28 ,,

koe 33 ,,

koe 39 ,,

koe 27 ,,

koe 47 ,,

koe 42 ,,

koe 42 ,,

koe 29 ¼ ,,

koe 24 ,,

koe 27 ¼ ,,

= gem 32 g.gld ( 44.16 C.gld)

rier 11 g.gld

rier 11 ,,

ruin 110 ,,

1629                  mrt

koe 35  g.gld                                                     Huins. Baa 38

koe 36 ,,

koe 40 ½ ,,

koe 29 ½ ,,

koe 24 ,,

rier 18 ½ ,,

rier 20 ¼ ,,

= gem 29 g.gld ( 40.12 Cgld)

1629                        apr

koe 54 ½  g.gld.                                        Baa 38

koe 56 ½ ,,

koe 80 ,,

koe 62 ,,

koe 37 ,,

rier 28 ,,

= gem 53 g.gld ( 74.04 Cgld)

1629                      mei

koe 42   g.gld                                          Baa 38

koe 36 ,,

koe 52 ½ ,,

koe 46 ,,

koe 43 ,,

koe 33 ,,

koe 38 ,,

koe 57 ½ ,,

koe 49 ,,

koe 51 ,,

koe 49 ,,

koe 56 ,,

koe 41 ,,

koe 56 ,,

koe 41 ,,

koe 55 ,,

koe 53 ,,

koe 38 ,,

= gem 45 g.gld ( 63 C.gld)

1629                    sep

koe 25    g.gld                                              Baa 38

koe 28 ,,

koe 18 ½ ,,

koe 24 ,,

koe 45 ,,

koe 38 ,,

= gem 29 ½ g.gld ( 41.06 C.gld)

kalf 5 ,,

1629                   okt

koe 49    g.gld.                                            Baa 38

koe 57 ,,

koe 50 ,,

koe 36 ,,

koe 42 ¾ ,,

koe 52 ½ ,,

koe 52 ,,

koe 41 ,,

koe 45 ,,

koe 41 ,,

koe 49 ,,

koe 34 ,,

koe 28 ,,

koe 21 ,,

koe 39 ,,

koe 35 ,,

koe 34 ½ ,,

koe 28 ,,

koe 26 ,,

koe 35 ,,

koe 46 ,,

= gem 40 g.gld ( 56 C.gld)

bulle 31 g.gld 

rier 25 ,,

rier 15 ,,

1630                      apr

koe 39     g.gld                                            Baa 38

koe 57 ,,

koe 53 ½ ,,

koe 31 ¾ ,,

koe 37 ½ ,,

koe 40 ½ ,,

koe 40 ,,

koe 33 ,,

= gem 41 ½ g.gld ( 58.02 C.gld)

hokkeling. 12  g.gld 

hokkeling  12 ,,

hokkeling 16 ,,

1630          okt

koe 21 ,,                                                          Baa 38

koe 32 ¾ ,,

koe 20 ¾ ,,

koe 30 ,,

koe 36 ,,

koe 31 ,,

koe 40 ½ ,,

koe 34 ,,

koe 34 ¾ ,,

koe 43 ,,

koe 45 ,,

koe 39 ,,

koe 35 ,,

koe 35 ½ ,,

koe 44 ,,

koe 39 ,,

koe 50 ,,

= gem 36 ½ g.gld ( 51.02 C.gld)

rier 16   g.gld

rier 15 ,,

rier 13 ,,

rier 15 ,,

1631              apr

koe 37 g.gld                                                     Ida 50

koe 29 ,,

koe 21 ¼ ,,

koe 32 ¼ ,,

koe 24 ¼ ,,

rier 31 ,,

= gem 28 g.gld ( 39.04 C.gld)

1631           apr

koe 31 ¼ g.gld                                                 Ida 50

koe 40 ¼ ,,

koe 44 ,,

koe 32 ¼ ,,

koe 35 ,,

koe 39 ,,

koe 52 ½ ,,

koe 33 ,,

koe 42 ½ ,,

koe 36 ,,

koe 41 ,,

koe 46 ,,

koe 54 ,,

koe 36 ,,

koe 47 ,,

koe 49 ,,

= gem 44 g.gld ( 61.12 C.gld)

1631                    okt

koe 36   g.gld                                           Ida 50

koe 36 ,,

koe 40 ½ ,,

koe 42 ½ ,,

koe 39 ,,

koe 46 ¾ ,,

koe 47 ¼ ,,

koe 48 ,,

koe 51 ,,

koe 57 ,,

= gem 42 g.gld ( 58.16 C.gld)

twenter 20  g.gld

twenter 23 ,,

twenter 28 ,,

enter 18 ,,

enter 15 ,,

1632                          apr

koe 40 g.gld                                                                       Ida 50

koe 41 ,,

koe 36 ,,

koe 37 ½ ,,

koe 40 ½ ,,

koe 43 ¼ ,,

koe 34 ¼ ,,

koe 39 ½ ,,

koe 32 ,,

koe 32 ½ ,,

koe 29 ,,

koe 27 ¼ ,,

koe 32 ¼ ,,

koe 28 ,,

koe 25 ½ ,,

koe 28 ,,

koe 24 ,,

koe 22 ,,

koe 28 ¼ ,,

= gem 32.03 g.gld. ( 44.19 C.gld)

rier 20   g.gld

rier 19   ,,

rier 24   ,,

1632                     mei

koe 53  g.gld                                                   Ida 50

koe 33 ¼ ,,

koe 57 ,,

koe 39 ,,

= gem 45 g.gld ( 63 .- C.gld)

hokling 18   g.gld

1632 okt

koe 37   g.gld                                                   Ida 50

koe 33 ½ ,,

koe 23 ,,

koe 28 ¾ ,,

koe 37 ¾ ,,

koe 25 ¼ ,,

koe 27 ¼ ,,

koe 37 ,,

koe 33 ½ ,,

koe 23 ,,

koe 28 ¾ ,,

koe 37 ¾ ,,

koe 25 ½ ,,

koe 27 ¼ ,,

koe 39 ,,

koe 26 ½ ,,

koe 33 ¼ ,,

koe 20 ,,

koe 27 ½ ,,

koe 20 ¾ ,,

koe 29 ,,

koe 33 ¼ ,,

koe 38 ½ ,,

= gem 29.05 g.gld ( 40.17 C.gld)

rier 19  g.gld

rier 15   ,,

rier 14   ,,

kalf 10   ,,

1633               mrt                taxatie 565 g.gld                  Won 129

12 koeien voor 565 ,,      +

zeug, 2hokkelingen, 2 kalveren

vole merrie, schapen, eenden

eerke, 7 hennen en haan

= gem 35 g.gld ( 49.- C.gld)

1633 sept            taxatie                                       Wym 47

voor 11 melk.k. 39.g.gld. p.st.

rier 25; kalf 8.-

= gem 39 g.gld (54.12 C.gld)

1633 okt

koe 56 g,gld.    ( 78.08 C.gld)                              Don 62

1634            taxatie                                                         Wym 47

voor 16 melke k. 512 ,,

= gem 32 g.gld

1635 **  geen prijzen gevonden

1636     taxatie                                                   Wym 47

koe gem 31- 34 g.gld

voor 9 koeien,

1 stier,

3 kalveren ,

11 eenden,

2 arcken      =           ( 43- 47 C.gld)

1637           mei              taxatie                                    Ida 34

16 koeien 39 g.gld

( 54.12 C.gld)           gem per stuk

1638

koe 20 ½ g.gld                                                  Ida 51

koe 23 ½ ,,

koe 20 ¼ ,,

koe 35 ¼ ,,

koe 32 ½ ,,

= gem 26 g.gld     ( 36.08 C.gld)

1639           feb.

koe 36 g.gld                                                     Ida 51

koe 55 ¼ ,,

koe 40 ,,

koe 38 ,,

koe 39 ¼ ,,

Leyensche k. 48 ¼ g.gld

koe 42 ,,

koe 56 ,,

koe 34 ,,

koe 22 ,,

koe 35 ,,

koe 25 ,,

koe 35 ,,

koe 23 ,,

= gem 38.08 g.gld ( 53.12 C.gld)

rier    22 ½; ,,

rier    9 ,,

hokk. 8 ¼ ,,

hokkeling 3 ,,

hokkeling 10 ,,

1639                 febr

koe 43 g.gld.                                                Ida 51

koe 51 ,,

koe 36 ,,

koe 34 ,,

koe 31 ,,

= gem 39 g.gld   ( 54.12 C.gld)

1639              mrt

koe 28 g.gld                                                Ida 51

koe 29 ¼ ,,

koe 28 ,,

koe 31 ,,

koe 34 ¼ ,,

koe 25 ,,

koe 20 ¼ ,,

koe 20 ½ ,,

koe 22 ½ ,,

koe 26 ¼ ,,

= gem 26.07 g.gld ( 36.16 C.gld)

1639        juli

koe 35 ¼ g.gld                                                  Ida 51

koe 40 ¼ ,,

koe 39 ¾ ,,

koe 43 ¼ ,,

koe 51 ,,

koe 45 ,,

= gem 42 g.gld ( 58.16 C.gld)

rier 17 g.gld

rier 16 ,,

kalf 8 ,,

1640                apr

koe 47 ½ g.gld                                                             Ida 51

koe 38 ,,

koe 55 ,,

koe 50 ,,

koe 42 ½ ,,

koe 40 ½ ,,

koe 45 ,,

koe 47 ¼ ,,

koe 25 ,,

koe 46 ½ ,,

koe 43 ,,

koe 48 ,,

koe 41 ,,

koe 43 ,,

koe 52 ,,

koe 43 ,,

= gem 44.03 g.gld ( 61.15 C.gld)

hokling 10    g.gld

hokling 12      ,,

1640            okt

koe 32 g.gld                                                         Ida 51

koe 32 ½ ,,

koe 22 ½ ,,

koe 34 ,,

koe 43 ½ ,,

koe 46 ½ ,,

koe 29 ½ ,,

koe 35 ,,

koe 23 ,,

koe 26 ,,

koe 32 ,,

koe 38 ,,

koe 26 ,,

koe 18 ,,

koe 23 ,,

= gem 32.11 g.gld ( 44.27 C.gld)

rier 16  g.gld

rier 14 ,,

rier 15 ,,

kalf 9 ,,

1641 febr

koe 26 g.gld                                                  Ida 51

koe 23 ,,

rier 12 ,,

rier 16 ,,

rier 17 ,,

rier 22 ,,

rier 24 ,,

rier 25 ,,

= gem — niet nader bepaald.

hokling 7 ,,

hokling 9 ,,

1641 mrt

koe 34 ¾ g.gld                                             Ida 51

koe 29 ¼ ,,

koe 36 ¼ ,,

koe 29 ¼ ,,

koe 38 ¼ ,,

koe 28 ,,

koe 40 ,,

koe 33 ,,

koe 16 ¼ ,,

koe 20 ¼ ,,

koe 21 ¼ ,,

= gem 28.08 g.gld ( 39.12 gld)

hokling 9 ,,

rier       25 ,,

1641              aug

koe 31 ½ ,,                                                     Ida 51

koe 53 ,,

koe 32 ,,

koe 35 ,,

koe 29 ,,

koe 36 ,,

koe 33 ,,

koe 38 ,,

rier 27 ,,

= gem 35 g.gld ( 49.- C.gld)

1642       mrt

koe 46 ,,                                                             Ida 51

koe 21 ¾ ,,

koe 27 ,,

koe 22 ,,

koe 23 ,,

koe 31 ¼ ,,

koe 35 ½ ,,

koe 27 ,,

koe 42 ,,

koe 22 ,,

= gem 29.08 g.gld ( 40.12 C.gld)

1642        apr

koe 41 g.gld.                                               Ida 51

koe 28 ,,

koe 41 ½ ,,

koe 36 ,,

koe 47 ,,

koe 40 ½ ,,

koe 43 ,,

koe 47 ,,

koe 50 ¼ ,,

koe 54 ¼ ,,

koe 55 ¼ ,,

koe 52 ,,

koe 38 ,,

koe 32 ,,

koe 20 ¾ ,,

koe 37 ,,

koe 42 ,,

koe 24 ,,

koe 26 ,,

rier: 25 ,,

rier 35 ,,

rier 24 ,,

= gem 38.03 g.gld ( 53.07 C.gld)

hokling 13 g.gld

hokling 12 ,,

hokling 9 ,,

1642            jul

koe 32 ¾ g.gld                                             Ida 51

koe 33 ½ ,,

koe 33 ½ ,,

koe 27 ,,

koe 34 ,,

koe 20 ,,

koe 24 ,,

= gem 29.02 g.gld ( 40.14 C.gld)

1643          ..

koe 24 g.gld Ida 51

koe 23 ½ ,,

koe 27 ¼ ,,

koe 25 ¼ ,,

koe 41 ,,

koe 29 ,,

koe 37 ¼ ,,

koe 36 ,,

koe 29 ,,

rier 24 ,,

= gem 30 g.gld ( 42 C.gld)

hokling 5 g.gld

hokling 8 ,,

1643          apr

koe 20 g.gld.                                             Ida 51

koe 20 ¼ ,,

koe 29 ,,

koe 24 ½ ,,

koe 40 ½ ,,

koe 31 ¼ ,,

koe 38 ¼ ,,

koe 38 ,,

koe 39 ,,

koe 28 ,,

koe 37 ¼ ,,

koe 30 ¼ ,,

koe 25 ¼ ,,

= gem 31 g.gld ( 43.08 C.gld)

hokkeling 11 g.gld

hokkeling 5 ,,

1643           juni

koe 53 g.gld                                              Ida 51

koe 39 ,,

koe 40 ¼ ,,

koe 34 ¼ ,,

koe 41 ,,

koe 31 ¾ ,,

koe 31 ¼ ,,

koe 37 ,,

koe 30 ½ ,,

koe 32 ,,

koe 22 ,,

koe 32 ,,

koe 38 ,,

koe 31 ,,

koe 41 ,,

koe 35 ,,

koe 27 ,,

koe 26 ,,

koe 39 ,,

koe 26 ,,

koe 27 ,,

koe 34 ,,

koe 36 ,,

rier 26 ,,

rier 22 ,,

rier 18 ,,

rier 13 ,,

= gem 36 g.gld ( 50.08 Cgld)

hokling 11 g.gld

idem 9 ,,

idem 8 ,,

idem 7 ,,

idem 6 ,,

kalf 5 ,,

kalf 5 ½ ,,

1644           apr

koe 36 g.gld Ida 51

koe 40  g.gld

koe 28 ,,

koe 47 ¼ ,,

= gem 45 g.gld ( 63.C.gld)

hokkeling 15 ¼ g.gld

hokkeling 13 ¼ ,,

1645 apr    taxatie                                                      Lwl 92

koeien 12 st 25-30 g.gld. gemidd

2 hokkelingen, 1 merrie 420 g.gld

( 35 tot 42 C.gld)

1645       apr      taxatie                                                   Lwl 92

7 koeien; 283 g.gld

2 hokk, 3 kalv.

4 hennen 35 ,,

= gem 35 g.gld

( 49.- C.gld)

1646          jan   (..)   koeien tax 42 g.gld. gemiddeld       Ida 35

( 58.16 C.gld)

1646             mrt

30 koeien a 40 g.gld                                                 Ida 35

= 56 C.gld.

8 hokkelingen 16 g.gld  p.stuk

1647        mrt

32 koeien, 30 g.gld geschat                                   Ida 35

8 hokk, 6 kalv.

1 barg, 1 zeug,

= gem 42 C.gld

1647 okt

12 koeien en 3 rieren;785 g.gld taxatie               Lwl 92

6 hokk, 1 ruin

1 enterstier, 44-49 g.gld gemiddeld

( = 61.12 – 68.12 C.gld)

6 kalv. 10 eenden

8 biggen.       Totaal 1080 g.gld taxatie

1648 apr

11 koeien a 38 g.gld p. stuk                                 Ida 35

4 rieren a 32 ggld  p. stuk

6 hokk a 14 ,,         p stuk

= gem p.koe ( 54.03 C.gld)

1648 okt

14 koeien incl.      413g.gld taxatie                   Ida 35

1 rier en kalveren

= gem. 27-29 g.gld ( geschat)

(=37.16 – 40.12 C.gld)

1648 nov.

10 koeien  305 g.gld.  taxatie                         Lwl 92

4 kalv., 1 zeug

en 21 eenden

= gem 27 g.gld  – geschat

en 21 eenden ( 37.16 C.gld)

1649 mei

11 kalve k. en 442 g.gld taxatie                     Lwl 92

4 hokk., 3 kalv

4 hennen en

48 eenden

= gem 30 g.gld (42 C.gld)

1650 feb

26 koebeesten 30-32 g.gld- geschat                Ida 35

1 bulle,1 hokk.100g.gld 5 str – taxatie

(42- 44 C.gld)

1650 apr

7 koeien,1 rier 400 g.gld      taxatie                Ida 35

2 hokk, 3 kalv

= gem 44 g.gld p stuk

( 61.12 C.gld)

1651 mei 15 koeien a 45 g.gld – gemiddeld     Ida 35

(=63.- C.gld)

rier 28 g.gld

enterbulle 28 ,,

6 hokk., elk 14 ,,

1651 eind

12 koeien elk 23 g.gld  (p stuk)                          Ida 35

= 32.04 C.gld

2 enterrieren

en 1 bolle 33 g.gld (samen)

4 kalveren 22 ,,        (samen)

1652 mrt

koe 43 g.gld                                                 Don. 65

koe 48 ,,

koe 43 ,,

koe 38 ,,

koe 32 ,,

koe 29 ,,

koe 26 ,,

rier 25 ,,

rier 18 ,,

rier 22 ,,

rier 11 ,,

= gem 30 g.gld ( 42 C.gld)

een bruin kold

paard 53 ,,

zwart paard 43 ,,

1652 mrt

koe 39 g.gld                                                        Ach 60

koe 37 ,,

koe 20 ,,

koe 38 ,,

koe 34 ,,

koe 19 ,,

koe 28 ,,

= gem 31 g.gld ( 43.08 C.gld )

hokkeling 11 ,,

hokkeling 10 ,,

hokkeling 9 ,,

1652 juni

koe 24 g.gld                                                       Ach 60

koe 30 ,,

(= 33.12 en 42.- Cgld)

1653 jan

]14 melke k. 574 g.gld  + (taxatie )                      Ida 35

2 enterr. = 37 ,, gemidd.

( 51.16 C.gld)

1653 apr  koe 48 g.gld                                         Ach 60

( 67.04 C.gld)

1653 jun

koe 36 g.gld                                                         Ach 60

koe 27 ,,

koe 27 ,,

koe 29 ,,

koe 47 ,,

koe 28 ,,

koe 20 ,,

koe 25 ,,

koe 38 ,,

koe 25 ,,

koe 25 ,,

= gem 29.21 g.gld ( 41.- C.gld)

hokk 15.- ,,(4x)

1654 mrt  17 koeien 550 g.gld – taxatie                Bar 68

=jong + oud 32 g.gld gemidd

( 44.16 C.gld)

1654 mrt    7 k.+2 hokk 272 g.gld gem.              Bar 68

per stuk 34 g.gld.gem

(47.12 C.gld)

5 paarden 300.-.-

1654 dec. 8 koeien 304 g.gld                              Men 66

=gemiddeld 38 g.gld (54.03 C.gld)

rieren gem 20     ,,

paard          32  g.gld

1655 mei 11      koeien 411 g.gld taxatie            Men 66

=gemiddeld 38 ,, (54.03 C.gld)

4 rieren        125 ,,       taxatie

=gemiddeld 31 ,, ( 43.08 C.gld)

3 hokkelingen 49 g.gld      taxatie

gemiddeld    15 .07 ,,

kalveren        3 ,,       gemiddeld

1656 jan 3 koeien 90 g.gld.  taxatie                   Wdd 87

=gemiddeld 30  g.gld ( 42 C.gld)

rier              13 ,,

hokkelingen 7 ,,

1656 mrt

6 koeien,1 kalf                                                 Wdd 87

1geld rier,en

6 hokkelingen 240 g.gld

=geschat 30.- ,, ( 42 C.gld)

1656 nov  1 koe 31 g.gld (exact)                   Wdd 87

(43.08 C.gld)

1657 apr 10 koeien, drie                                Wdd 87

hokk; 3 kalv.;4 paarden,

566 g.gld.   ( vervolg)

bolle +  4 schapen

=gemiddeld 27-30 ,, ( 37.16- 42.-C.gld)

1657 jul 20 melke k.; 1265 g.gld  – taxatie   Wdd 87

6 rieren,  + 3 hokk +

kalf;  + 2 vare k.; + 

2 bollen, 

= gem 30-34g.gld ( 42 – 47.12 C.gld).

paarden, 3 veulens

schapen, lammeren

kleinvee

1657 okt

8 koeien,  +        403 g.gld      taxatie                  Wdd 87

2 hokkelingen, =30 ,, geschat.

(42 C.gld)

1 peerd, 3 lamm.

2 bargen hinnen

1658 jan

1 koe, 6 sch. 37 g.gld tax                                   Wdd 87

plusminus 25 ,, voor 1 koe

(35 C.gld)

1658 mrt

9 melkkoeien 359 g.gld taxatie                      Won 147

Dan: 2 hokk, ruin,merrie,

hennen  haan

= gem geschat 29 g.gld (40.12 Cgld)

1658 mei

19 melke k.; 540 ,, taxatie                             Won 148

1 bul; 4 hokkelingen,

3 kalveren; ruin, 2 bargen

en biggen

= gem 27 g.gld ( 37.16 C.gld)

1658 okt 6 koeien, +        162 g.gld taxatie      Won 148

hokkeling, 1 schaap

= gem 24 g.gld (33.12 C.gld)

1658 okt 11 melkkoeien   380 g.gld taxatie     Won 148

waarvan 2 droog; 2 rieren

1 ruin, 1 vool barg, eenden

= gem 24- 25 g.gld ( 33.- – 35 .- C.gld)

1658 okt 5 koeien, 131 g.gld taxatie                 Won 148

+ 2 hennen

= gem 26 g.gld ( 36.08 C.gld)

1659 jan 7 melke koeien  281 g.gld taxatie     Won 148

+2 rieren, 2 hokkelingen, en

eenden en arcken

= gem 28 g.gld ( 39.04 C.gld)

1659 mei

11 koeien 622 g.gld geschat                            Won 148

+ 2 rieren, 1 hokkeling

3 kalveren, kedde, 3 schapen

4 lammeren, eenden, 3 biggen

= gem 40 g.gld ( 56 C.gld)

1659 jun

2 koeien 42 g.gld      taxatie                          Won 148

per stuk =21 ,, ( 29.08 C.gld)

1659 okt 14 melkkoeien  615 g.gld   taxatie       Rau 37

2 droge, 3 rieren, 

4 kalveren, 2 winterbargen

spalling, hennen

= gem geschat 30- 31 g.gld ( 42- 44 C.gld)

1660 mei

19 koeien, 1 bulle 1280 g.gld       taxatie          Won 149

+ 5 rieren, 7 hokkelingen,

1 kedde, 8 bargen

6 schapen, 31 eenden en arken

= gem. 40 g.gld    ( 56 C.gld)

1660 aug 13 koeien,  686 g.gld taxatie             Won 149

+ 5rieren, 3 kalveren

1 barg, 38 eenden

hennen, haan, piken

3 biggen

= gem geschat 27 g.gld ( 37.16 C.gld)

1660 dec

14 melke koeien    525 g.gld taxatie               Won 149

5 hokkelingen, +  eenden

en een winterzeug

= gem gesch 33- 35 g.gld ( 46 – 49 C.gld)

1661 mrt

9 melkk. 450 g.gld.                 taxatie           Wym 49

+ 3 hokkelingen, 1 kalf

eenden, winterzeug

= gem gesch 40 g.gld ( 56.-.-. C.gld)

1661 apr
10 melke koeien 490 g.gld   taxatie                Wym 49

3 hokk, 1 kalf

= gem gesch 43 g.gld  ( 60.04 C.gld)

1662 jan

14 melke koeien  800 g.gld                               Rau 37

1 ruin

4 hokkelingen. eenden

en een winterbarg

= gem gesch. 40 g.gld (56 C.gld)

1663 mrt

24 melke.koeien; 1095 g.gld     taxatie              Lwl 98

met 1 bolle; 6 hokkelingen,

8 kalveren, een wit merrie paard

2 hennen, haan

= gem 38 g.gld ( 53.04 C.gld)

1663 apr

15 koeien, 1 bolle  992 g.gld  taxatie                  Lwl 98

8 kalveren, 2 bargen, 3 biggen

ruin, hennen, haan

= gem 46 g.gld ( 64.8 C.gld)

1663 aug

10 koeien,  plus            811 g.gld taxatie              Lwl 98

2 rieren,1 bolle, 5 hokkelingen;

3 paarden; 3 bargen,  kleinvee

= gem 42 g.gld (58.16 C.gld)

1663 dec

2 koeien 65 g.gld taxatie                                  Lwl 98

per stuk 32 ½ ,, (45.02 C.gld)

1664 jan

15 koeien 580 g.gld taxatie                               Lwl 98

 + 5 hokkelingen, 2 bargen, kalf

3 hennen, haan

= gem gesch 35 g.gld

1664 mei

8 koeien; 1273 g.gld., taxatie                       Lwl 98

+  4 rieren, 4 hokkelingen,

4 kalveren, 7 paarden, 3 veulens (zwart);

10 hennen

= gem — niet te berekenen

1664 aug 14 kalve beesten 485g.gld taxatie Won 153

= gem 34 g.gld ( 47.12 C.gld)

5 hokk.64 = 12 ½ ,, gem

kalveren 6 ,, gem

Merrie 95 ,, exact

Kedde 27 ,, exact

Hengstveulen 110 ,, exact

Merrieveulen 57 ,, exact

23 schapen 16 ,, gemiddeld

1 barch 12 ,, exact

1664     mrt

15 melkk. 546 g.gld   taxatie                              Rau 38

4 hokkelingen

= gem geschat 34 g.gld (47.12 C.gld)

1664 okt

16 koeien +       779 g.gld taxatie                      Won 153

2 rieren, 2 hokk

en 2 ruinen

= gem 36 g.gld  (50.08 Cgld)

1665 apr

13 melke koeien     800 g.gld taxatie                Rau 38

plus 1 enterbolle en

2 zwarte. kolde merries

2 wintersuigen  eenden en eercken

(ca 20 stuks)

= gem ca. 32 g.gld ( 44.16 C.gld)

1666 apr

32 koeien + 7 hokk; 1211 g.gld               taxatie Ida 38

plus 7 kalveren en 2 oude bargen

en 11 biggen

= gem ca. 45 g.gld. ( 63 C.gld)

1666 jun

3 koeien 169 g.gld             taxatie                    Ida 38

 = 1 hokkeling en  gereedschap

= gem ca 40 g.gld ( 56 C.gld)

1667 mrt

2 koeien +  1 rier         130 g.gld taxatie          Ida 38

= gem 43 g.g.ld (60.04 C.gld)

1667 mei

14 koeien, pus    695 g.gld        taxatie              Lwl 100

2 hokkelingen, 4 kalveren

en een grauwe ruin

= gem 39 – 40 g.gld ( 54 – 56 C.gld)

1667 okt

19 koeien, 4 rieren  en     975 g.gld         taxatie    Ida 38

1 enterbolle, 6 kalveren en

een berg hooi

= gem 35 g.gld ( 49 C.gld)

1668 mei             taxatie                                        Ida 38

16 koeien, 608 g.gld

1 rier =        36 ,,      (50.08 C.gld)

5 hokkelingen 70 ,,     taxatie

= 14 g.gld   

(50 C.gld en 8 strs voor een koe)

en 19. 12 strs voor 1 hokkeling gemiddeld.

1668 mei

3 koeien 140 g.gld              taxatie                    Bil 38

= 45 g.gld. ( 63 C.gld)

1669 mrt

3 kalve koeien +      140 g.gld           taxatie     Men 73

een kalf = 43 ,, ( 60.04 Cgld)

1669 mei          taxatie                                      Ida 38

7 koeien 401 g.gld

plus  1 rier, 2 hokkelingen

3 kalveren. 3 lammeren en 1 paard

= gem ca. 38 g.gld ( 53.04 C.gld)

1669         mei                  taxatie                           Ida 38

7 koeien; 225 g.gld

plus 1 hokkeling, 1 kalf = 30 g.gld geschat

= gem 30 g.gld (42 C.gld)

1670        mrt

Taxatie    543 g.gld                                               Lwl 101

7 koeien, plus   4 paarden

3 rieren, 4 hokkelingen, 

een barg en 2 schapen

10 henn; 6 eend

= gem 31 g.gld (43.8 C.gld)

1670 apr           Taxatie 629 g.gld                   Lwl 101

18 koeien,  2 hokkelingen,

3 kalveren, 1 paard  suig m. biggen

7 eenden 1 eercke

= gem 27 g.gld ( 73.16 C.gld)

1670 nov             taxatie   396 g.gld             Lwl 101

13 koeien,  2 paarden; 1 bolle

7 rieren, 4 hokkelingen,

4 winterbargen, 23 hennen;

17 eenden en 4  ganzen

= gem 15 g.gld (?) ( 21 C.gld)

1671 apr           Taxatie 1030 g.gld                        Odd 53

14 koeien, bul,  8 hokk, geld rier

6 kalveren, 2 schapen,

5 paarden, 2 veulens

= gem 40 g.gld (56 C.gld)

1672 jan              Taxatie 514 g.gld                    Odd 53

10 koeien, 2 rieren, 4 hokkelingen,

4 paarden, 1 enter vool,

2 hanen,  8 hennen 

12 eenden, 2 pauwen

= gem 23 g.gld

1672 mei        Taxatie 184 g.gld                     Wdd 92

2 koeien, rier, 2 hokkelingen,  3 kalveren.

2 peerden, 1 vool, 10 hennen 1 haan

= gem 25 g.gld ( 35 C.gld)

1673 apr     Taxatie 654 g.gld                           Wdd 92

12 koeien, 2 rieren, 4 hokkelingen,

en 3 kalveren

= gem 26 g.gld ( 36.08 C.gld)

niet geschat: 4 peerd, 1 vool +

enter, eenden, wol, paardetuig.

1673 mei         Taxatie 145 g.gld                   Odd 53

3 koe, 1 peert, 1 vool, 2 kalveren

= gem 23 g.gld ( 32.04 C.gld)

2 korf bijen -onbepaald

1673 jul      Taxatie 83 g.gld                        Odd 53

3 koeien; 1 kalf,  2 schapen,

2 lammeren, 2 hennen

= gem 23 g.gld (32.04 C.gld)

1673 nov      Taxatie 1472 g.gld                Wdd 93

17 melke.k.;

4 rieren, enter-

bolle; 3 hokk;

5 schapen,

6 eenden, haan,

3 hennen

5 paarden (±300) (,, voor berekening.)

= gem ca 50 g.gld ( 70 C.gld) ?

1674 mei        Taxatie 674 g.g.ld               Wdd 93

2 merries + 2 volen, ,1 kedde

11 koeien, 1 bolle, 2 gelde rieren

2 hokkelingen, 3 kalveren, 2 schapen,

1 zeug,  11 eenden, 5 henn + 1 haan.

= gem 37 g.gld ( 51.16 C.gld)

1674 jun         Taxatie 133 g.gld                 Wdd 93

2 koeien, rier,

1 hokk, 1 kalf

3 hennen, haan

= gem 44 g.gld

1674 sep   Taxatie 175 g.gld                    Wdd 93

4 koeien, en 1 hokkeling en

1 kalf, 1 barg, drie eenden

een paar duiven

= gem 35 g.gld ( 49 C.gld)

1675 aug      Taxatie:                                Rau 39

Van 30 melke koeien; 1714 g.gld        (tax)

en 5 k.rieren, 9 kalveren

enter- en tw.bolle, 3 oude bargen

5 spallingen, 1 kedde; 7 eenden

= gem 35- 39 g.gld ( 49 – 54 C.gld)

1676 feb   Taxatie 821 g.gld                     Rau 39

van 19 koeien; 1 bulle-hokkeling

3 hokkelingen, bruin merrie paard

2 bargen en 25 eintvogels

= gem 32 g.gld (44.16 C.gld)

1676 jun    Taxatie 408 g.gld                    Wdd 93

van: 6 koeien, 3 hokkelingen,

2 kalveren  2 schapen, 5 lammeren

3 peerden,  en 1 suigfool

= gem 35 -37 g.gld ( 49 -51 C.gld)

1676 jun        Taxatie 838 g.gld                      Rau 39

van 13 koeien, 3 rieren; 4 hokkelingen

6 kalveren, 6 bargen,  eenden  en hennen

= gem 44 g.gld ( 61.12 C.gld)

1676 jul

rode withoofde koe. 40 g.gld . exact              Bar 73

rood grime koe 38  g.gld

zwart grime koe 44 ,,

zwart grime koe 40 ,,

rood with.koe   28 ,,

= gem 39 g.gld ( 54.12 C.gld)

2 hokkelingen 17 elk

paarden: 40 dooreen.

1677 jan Taxatie 593 g.gld                          Wdd 93

van 11 koeien;

4 hokkelingen, 1 geld rier

3 kalveren, 4 paarden, 3 biggen

3 schapen, 2 lammeren

= gem 28 g.gld ( 39.04 C.gld)

1677 jun              Taxatie 800 g.gld                  Rau 39

14 koeien en 4 ent. rieren;

6 hokkelingen, 4 kalveren,

5 biggen, 1 baarg,

2 hennen, 1 haan

1 schimmel merrie, 1 paard

= gem 40 g.gld ( 56 C.gld)

1677 sep          Taxatie 826 g.gld                     Won 166

17 koeien en 5 hokkelingen

1 bolle, 1 ruin, 2 lamm. 3 henn.

1 haan,1 barg, met 3 biggen

= gem. 39 g.gld (54.12 C.gld)

1678 mrt

2 koeien 57 g.gld  (per 2)                                 Frdl 64

6 k.+ 1 hokk. 216 g.gld

= geschat 30 g.gld ( 42 C.gld)

2 hokk+ kalf 28   g.gld

1678 dec        Taxatie 79 g.gld                         Frdl 64

2 koeien, 1 rier,2 hokkelingen

= gemiddeld 26-27 g.gld (36 -36 C.gld)

1679 mrt

1e stal koeien 36 g.gld (à 2 stuks)                       Frdl 64

2e ,, 33 ,, ,,

3e ,, 31 ,, ,,

4e ,, 28 ,, ,,

5e ,, 29 ,, ,,

6e ,, 25 ,, ,,

7e ,, 17 ,, ,,

= gem 13 g.gld. gem per koe(18.4 C.gld!)

2 hokk 1 bulle       25 g.gld

Zwarte merie        53 ,,

Jonge vole merrie 92 ,,

Ruin                     64 ,,

Kedde                  27 ,,

1679 juli

2 koeien 17 ½ g.gld    (samen 35)                       Frdl 64

5 hokkelingen 48 ,,

koe 20 ½ ,, per 2: 41 g.gld

koe 19 ½ ,, ,, 39  g.gld

koe 17 ,, ,, 34   ,,

koe 19 ,, ,, 38  ,,

koe 18 ,, ,, 36  ,,

koe 19 ,, ,, 38  ,,

koe 17 ,, per 3: 51

= gem 17 ¼ g.gld ( 25 C.gld)

1680 apr           Taxatie 677 g.gld                        Baa 46

van 20 koeien, 4 hokkelingen

2 gr. Faercken, 4 biggen, 3 ½

1lam;  1 paard,

16 eenden, 8 hennen + haan

= gem 29 g.gld ( 40.12 C.gld)

1680 juli

16 koeien 658 g.gld    taxatie                                    Baa 46

en 6 rieren, 6 hokkelingen

en 1 enterbolle

= gem 29 g.gld ( 40.12 C.gld)

1681 apr              Taxatie                                         Frdl 64

koe, 2 p. stal 32 ½ ,, samen: 65

koe 32 ½ ,, ,, 65 ,,

koe 29 ,, ,, 58  ,,

koe 30 ,, ,, 60  ,,

koe 24 ,, ,, 48  ,,

= gem 29.16 g.gld ( 41 C.gld)

1681 …..       Taxaties                                            Frdl 64

koe 32 g.gld per 2: 64

koe 23 ½ ,, ,, 45   ,,

koe 32 ,,     ,, 64   ,,

koe 19 ,,     ,, 38   ,,

= gem 26 g.gld (36.08 C.gld)

merrie 66    g.gld,

poler merrie 49 ,,

1682 mrt     Taxatie 557 g.gld                     Rau 40

van 19 koeien  5 hokkelingen

7 kalveren,  5 peerden

1 fool suigh, 29 eenden

3 hennen,en 1 haan

= gem 24 g.gld ( 33.12 C.gld)

1682 juli       Taxatie 448 g.gld                     Wdd 82

van 7 koeien

2 rieren, = 20-24,,

1 kalf, 5 paarden, 2 voolen

1 bargh, 1 schaap, 4 lammeren

20 hennen  en 2 haenen

= gem 20 – 24 g.gld (28 – 33 C.gld)

1683 okt

2 vroeg kalve .koeien  91 g.gld .                     Frdl 64

2 koeien 67  g.gld

2 koeien 56   ,,

2 koeien 60   ,,

2 koeien 57   ,,

2 koeien 74   ,,

2 koeien 60   ,,

2 koeien 57   ,,

2 koeien 56   ,,

= gemiddeld 29 g.gld ( 40.12 C.gld)

3 kalveren 28 ,,

Bolle         27  ,,

Paarden 45 en 49 g.gld

Merrie    45 ,,

Fool merrie 60 ,,

Fool         20 ,,

1683 nov

2 koeien 75 g.gld                                            Frdl 64

2 koeien 76 ,,

2 koeien 71 ,,

2 koeien 50 ,,

2 koeien 54 ,,

2 koeien 51 ,,

= gemiddeld 31 g.gld ( 43.8 C.gld)

rier en kalf 29  g.gld

1684 april            

2 koeien 82     g.gld                                             Fr dl 64

2 koeien 91  g.gld

2 koeien 96   ,,

2 koeien 79    ,,

= gemiddeld 44 ,, ( 61.12 C.gld)

1684 mei               Taxatie 570 g.gld                     Wdd 95

van 8 koeien, 2 geld rieren

2 hokkelingen, 4 kalveren

5 paarden, 2 biggen, 6 hennen, 1  haan

= gem 27 g.gld ( 37.16 C.gld)

1685 jan      Taxatie 868 g.gld                             Won 174

van 20 koeien, 1 twenter. Bolle

3 hokkelingen, 2 zuigkalveren en

1 zeug met biggen

= gem 36 g.gld ( 50.08 C.gld)

1685 apr       Taxatie 542 g.gld                            Won 174

van 14 koeien,  1 gelde koe, 2 gelde rieren, 

3 hokkelingen, 5 kalveren, vogels

= gem 30 g.gld ( 42 C.gld)

1685 nov         Taxatie 85 g.gld                           Wdd 95

2 koeien, 1 rier, 1 hokkeling

1 hen, 2 (eende) pyllen, en 1 haan

= gem 28 g.gld ( 39.4 C.gld)

1685 nov     Taxatie 604 g.gld                           Wdd 95

van 10 koeien, 2 rieren

4 hokkelingen , 5 paarden, 1 vole

= gem 33 g.gld (46.04 C.gld)

1686 jun    Taxatie 307 g.gld                            Lwl 106

van 11 koeien , 2 hokkelingen.

2 suipkalvers, en 1 paard

= gem 26 g.gld ( 36.08 C.gld)

1686 sep      boelgoed:  opbr 1533 g.gld           Lwl 106

11 koeien, 4 rieren, 3 hokkelingen

5 kalveren, 7 paarden, 1 vool

3 bargen, 3 schapen, 4 lammeren

40 eynen, 7 hennen

= gem 50 g.gld (70 C.gld) (Hoog!)

1686 dec Taxatie 139 g.gld                                  Ida 42

6 koeien

gemiddeld =23 g.gld ( 32.04 C.gld)

3 twenterrieren 45 ,, = 15 gem.( 21 C.gld)

1687 jan        Boelgoedopbrengst  1405 g.gld 

10 koebeesten    en                                                Wdd 95

3 rieren, 4 kalveren, 6 paarden

3 schapen, 1 barg, hennen, haan

= gem 57 g.gld (79.16 C.gld)

1687 jan        beschrijving                                     Ida 42

1 stal a 2 koeien 78 g.gld

1 stal      60 ,,

1 stal      42 ,,

1 stal     48 ,,

1 stal     60 ,,

1 stal      62 ,,

= gemiddeld 35 g.gld ( 49 C.gld)

1687 april     Taxatie 310 g.gld                         Lwl 106

13 koeien  +

4 rieren , 1 bolle, 4 kalveren

5 biggen

3 hennen

= gem 20 g.gld ( 28 C.gld)

1687 nov       Taxatie 613 g.gld                     Baa 46

15 koeien   +

1 twenter rier, 4 hokkelingen, 5 kalveren

1 gelde zeug en 3 hennen

= gem 35 g.gld (49 C.gld)

1688 jan          Taxatie 200 g.gld                     Ida 42

8 melke koyers

= gem 25 ,, ( 35 C.gld)

2 melke rieren 36 = 18 g.gld gem.

4 hokkelingen 36 = 9 g.gld gem.

1 oud bargh 13 g.gld

1688 jan          Taxatie 351 g.gld                    Baa 47

18 koeien

= gem 19 ½ g.gld

3 twenter rieren 30 g.gld

7 enterrieren      47 ,,       (of hokk)

3 grote +4  kleine bargen  30 g.gld

zw.kold merrie  80  g.gld  + 1 fool

gr. meer (merrie)  67 g.gld + fool

grau meer 33 g.gld

zwart bles 12 g.gld

1688 mei          Taxatie 230 g.gld                        Ida 42

5 koeien  +  4 rieren

= gem 20 ,,( 28 C.gld)

3 hokkelingen, 4 kalveren,

2 peerden, 1 merrievool

1 schaap, 2 lammeren, 6 a 7 hennen

1689 juni

12 coeijen =32 g.gld. gemiddeld                            Men 81

4 hokkelingen 11 ,,

1 merrie          53 ,,

= gem 44.16 C.gld p.koe

1689 juni        Taxatie 367 g.gld                            Ida 42

13 koyers  + 5 hokkelingen, 

1 bolle en 6 kalvers

= gem 25 g.gld (36 C.gld)

2 spallingen  + 1 oude barg 17 g.gld

1689 sept

3 drooge k. 51 g.gld                                                Ida 42

= gem 17. g.gld

18 melcke koeien – geen prijs

1689 okt         Taxatie 473 g.gld                             Ida 42

8 koeien, + 2 rieren, 4 hokkelingen

2 peerden, 2 varkens

= gem 33 g.gld ( 46.04 C.gld)

1690 aug        Taxatie 806 g.gld                              Men 82

18 koyen 32 elk (p.st)(44.16 C.gld)

5 hokkelingen 63 g.gld

5 kalveren       13 ,,

2 peerden        97 ,,

2 bargen         37 ,,

5 kalveren      13 ,,

2 peerden       97 ,,

2 bargen         37 ,,

1691 jul              Inventarisatie                          Frdl 65

blauwe koe 25 g.gld

roode koe    28 ,,

r. grieme k. 31 ,,

r. bonte koe 30 ½ ,,

r. grime koe 29 ,,

bonte koe    30 ,,

r. grime koe 20 ,,

idem            28 ,,

idem            21 ,,

idem            27 ,,

= gem 17 ¾ g.gld

r. with. hokk.   9.11 ,, ( 9gld en 11 strs)

hokkelingen    9.-/ 10.-

zw. kold rier    30 ,,

maar+ fool     60.- ,,

1691 dec            Taxatie 378 g.gld                   Kol 91

7 koeien, + 1 veers, 1 kalf;

3 peerden; 4 schapen, 1 ram

8 eynen, 10 hoender(s)

= gem 31.- g.gld ( 43.08 C.gld)

1692 mei       Taxatie 1367 g.gld                    Ida 42

22 melke koeien hier en 12 elders

1 bolle;  twee  peerden;

3 gelde rieren, 5 hokkelingen

4 kalveren, oud varken,  16 jongen

= gem 38 g.gld ( 53.05 C.gld)

1693       jan         Taxatie 433 g.gld                     Ida 42

13 koyers + 1 rier, 2 hokkelingen,

1 hokkeling bolle, 1 drents schaap

12 a 13 eenden,  bijen

= gem 30 g.gld ( 42 C.gld)

1693 mrt      Taxatie 685 C.gld                              Kol 91

9 koeien +  2 veersen, 

2 hokkelingen 3 kalveren, Mestkalf

2 peerden, 3 schapen, 

6 hennen,  een haan

= gem 45 C.gld (32 g.gld)

1693 dec

6 koeien,  +              685 C.gld                       Kol 92

4 veersen, 3 hokkelingen, 

4 peerden, en 1 jong, en

3 schapen

= gem 38 C.gld (27.04 g.gld)

1694 jan   8 koeien 777 C..gld                      Kol 92

2 veersen, 5 hokkelingen, 

1 suipkalf, 4 peerden

2 enter foolen, swijn, eenden

= gem. 38 C..gld (27.04 g.gld)

1694 sept/okt

6 koeien 384 C..gld                                           Kol 92

2 enter veersen, 2 hokkelingen

2 bolle hokkeling, zuipkalf

een …?…  ;  2 paarden

10 hennen en een haan

= gem 50 C.gld ( 35.20 g.gld)

1694 dec               Taxatie 108 g.gld             Ida 43

van 3 koeien, 1 veers, 2 schapen

= gem 22-24 g.gld ( 30 – 33 g.gld)

1695 febr mrt         Taxatie 100 g.gld                Ida 43

van 2 koeien, 1 hokkeling

3 hinnen, een kedt, partij planken

= gem 20-21 g.gld ( 28 – 30 C.gld)

1695 jan             Taxatie 858 g.gld                  Ida 43

van: 15 melke koeien, 4 rieren

8 hokkelingen, 1 kalf, 

1 enter suigh, eenden+ eercken

= gem. 32 g.gld ( 44.16 C.gld)

1695 mei                Taxatie 49 g.gld 8 strs       Ida 43

van: 1 koe, 1 kalf,

3 lammen, 3 hennen

= gem. 36-40 g.g.ld

1695 jun              Taxatie 806 g.gld                 Ida 43

18 melke k.

2 melke r.

6 hokkelingen

1 enterbolle

8 kalveren

2 oude bargen

4 spallingen

2 eenden

= gem 37 g.gld ( 51.16 C.gld)

1696 eind            Taxatie 685 g.gld                   Kol 93

van 10 koeien, 3 hokkelingen

3 feersen, 8 kalveren, 4 peerden

1 swyn, 4 schapen, 10 hinnen 10 einen

= gem 31 g.gld ( 43.8 C.gld0

1697 jul                 inventaris en schatting      Bar 75

5 paarden

+ 1 fool 275 dalers

2 koeien  58 g.gld

2 koeien   68 g.gld

2 koeien    54 ,,

1 fare koe  24 ,,

2 koeien   31 ,,

2 koeien   60 ,,

2 koeien   48 ,,

2 koeien   34 ,,

2 hokk.    20 ,,

2 hokk    30 ,,

= gem. 24 g.gld ( 33.12 C.gld)

1697 mrt                Taxatie 837 g.gld           Ida 43

17 melke koeien, 4 rieren

5 hokkelingen, 6 kalvers

1 fool suigh, 1 geld suigh

2 oude schapen, 1 ruin

eenden, eercken en 14 duiven

= gem 38 g.g.ld ( 53.04 C.gld)

1697 mei            Taxatie                                  Ida 43

van 21 melke k. 630 g.gld

= gem 30 g.gld exact ( 42 C.gld)

6 hokkelingen 70 =11 ½ g.gld

7 kalvers 22 = 7 g.gld

1697 okt        Taxatie 569 g.gld                        Ida 43

van: 24 koeien en

rieren, 2 kalv.

4 spallingen

1 melkschaap

=gem. 22 g.gld (30.16 C.gld)

1698 mrt          Taxatie 1145 g.gld                        Ida 43

van: 23 koeyers

7 rieren

8 hokkelingen

1 bolle hokk.

4 kalveren

3 zuigkalveren

= gem 34 g.gld (47.12 C.gld)

1698 jun

1 vare koe 23 g.gld.                                           Bil 46

twenter rier 23 ,,

oude koe 16 ,,

bonte koe 28 ,,

= gem 25 g,gld ( 35 C.gld)

rier 20 g.gld

kalf 3 ,,

2 hokk. á 16 ,,

schaap   5 ,,

Barg    15 ,,

paarden á 47 ,, en 49/ 15 / 27/ 33/ 27/ 37/ 37/ 27.g.gld

1699 mrt                 Taxatie                        Bil 46

paarden ,, 52 ,, en 54/ 45/ 44/ 44/ 42/ 50/ 56/ 29/ 26/,,

rood grieme k.39 g,gld

rood grieme koe.22 ,,

idem              30 ,,

idem             30 ,,

idem             24 ,,

idem            28 ,,

2 hokk         16 ,,

1 barg 18 ,, suipkalf 2.04. –

= gem 28 g.gld ( 39 .04 C.gld)

1699 apr                  Taxatie 408 g.gld                Ida 43

14 koeiers   408 g.gld

en 4 rieren, 3 hokkelingen,

5 kalven, 1 suig, 10 biggen

partij hooi

= gem 38 g.gld ( 53.04 C.gld)

1699 mei?             Taxatie 267 g.gld                Ida 43

van: 6 koeiers, + 1suipkalf

= gem 44.-g.gld ( 61.12 C.gld)

1700 aug              Taxatie 700 g.gld                Ida 43

van: 14 melcke koeien, 2 hokkelingen,

1 enterbolle, 6 kalvers, 2 paarden

1 schaap, 3 biggen

hooi, stro, brandinge

= gem. 38.- g.gld ( 53.04 C.gld)

1700 dec      Schatting                                  Baa 47

van 16 koeien en 1 rier 683 g.gld

= gem 40 g.gld ( 56 C.gld)

4 hokkelingen 52 g.gld

2 peerden 100 dalers

winterbargh 23.16 g.gld

5 zuipkalvers 16.16 g.gld

1701 aug              Taxatie 182 g.gld              Lwl 111

4 koyen

= gem 45 ,, ( 63 C.gld)

1701 sept               Taxatie                            Frdl 65

8 koeien 32 g.gld ( 44.16 C.gld) gem.

4 hokk     56 ,,

3 bargen   33 ,,

6 hennen + haan 2.- g.gld

1702 febr                Taxatie 956 g.gld            Lwl 111

van: 20 koeien,  6 rieren,

7 hokkelingen, 4 suipkalveren

1 ruyn, 2 varckens

4 hennen 4 eynden

= gem 25 g.gld ( 35 C.gld)

1702 …                Taxatie 449 g.gld              Odd 60

van: 8 kalve koeien  en rieren

5 hokkelingen, 4 calvers

3 meerien, met 2 foolen en een

enter merrie; 3 schapen, en 

de halve vrucht van 2 schapen,

negen  hennen en 1 haan

= gem 25 – 27 g.gld ( 35 – 37 g.gld)

1703 jul                Taxatie 518 g.gld               Odd 60

van 8 koeien. 3 rieren, 4 hokkelingen

4 kalvers, 4 merrien, 1 fool

2 ruinen, 2 spallingen, 2 schapen, 1 oude ram

7 ganzen, 7 entvogels

10 hennen met 1 haan

= gem ca. 29 g.gld (40.12 C.gld)

1704 feb       

 Stal koeien 55 g.gld (a 2 st)                    Uti 127

,, ,, 75 ,,

,, ,, 65 ,,

,, ,, 60 ,,

,, ,, 71 ,,

,, ,, 55 ,,

,, ,, 61 ,,

,, ,, 50 ,,

2 rieren 51 ,,

6 hokkelingen   47 g.gld

3 oude schapen 18 ,,

1 winterbarg      13 ,,

= gem 30 g.gld( 42 C.gld)

1704 apr          Taxatie 534 g.gld                   Wdd 89

van 8 koeijen en 3 geld rieren,

3 hokkelingen, 5 kalvers,

6 peerden, een zuigfool, 1 enter

1 bargh, ½ vrucht, van 4 schapen

10 hennen + 1 haan, 3 korven bijen

= gem ca. 28 g.gld (39.04 C.gld)

1704 mei          Taxatie 421 g.gld                   Wdd 89

van: 5 koeien, 2 rieren

4 hokkelingen, 4 calvers

4 peerden, 2 foolen, zeugh of barg

met 1 bigge, 3 schapen, 3 lammeren

8 hennen, 1 haan

= gem ca 31 g.gld ( 43.08 C.gld)

1705 apr           inventaris. en verkoop.              Bar 76

stal koeien 80 g.gld ( a 2 stuks)

          ,, ,, 77 ,,

         ,, ,, 79 ,,

         ,, ,, 72 ,,

= gem 38 g.gld ( 53.04 C.gld)

1 rier 2 hokk 37 g.gld

merriepaard 36 ,,

,, ,,              61 ,,

,, ,,              79 ,,

= gem ca 58 g.gld

1705 mei              Taxatie 328 g.gld                 Wdd 89

vaan 3 koeien, 2 rieren

3 hokkelingen, 4 kalvers

7 peerden, 1 enter, 1 bargh

2 schapen, 5 lammeren

13 hennen en 1 haan

= gem ca 28 – 30 g.gld ( 39 – 42 C.gld)

1705 mei            Taxatie 235 g.gld             Wdd 89

van: 5 koeien, 2 rieren, 3 hokkelingen

4 kalveren, 3 peerden, 4 lammen

10 hennen m. haan

= gem ca 17 g.gld (?)( 32.16 C.gld)

1706 mei          Taxatie 108 g.gld                          Wdd 89

van 4 koeien, 2 kalvers, 4 schapen

1 peerd, 3 hennen met 5 pijlen (kuikens)

= ?? gem. Niet te berekenen.

1706 mei         taxatie 708 g.gld                          Rau 42

van 15 koeien, 4 rieren, 1 bolle

4 hokkelingen, 7 kalvers, 1 peerd

2 oude bargen, 2 schapen, 5 lammen

en 6 biggen

= gem. 27- 28 g.gld ( 37 – 39 C.gld)

1706 jun             Taxatie 788 g.gld                         Ida 44

van 17 melke koeiers, 3 rieren

1 bolle, 4 hokkelingen, 6 kalvers

1 old bargh, 5 biggen, 1 peerd

= gem ca. 33 g.gld ( 46.04 g.gld)

1707 feb Taxatie

van 8 koeien,                 793 Car. gld                   Kol 95

en 1 twenterrier, 5 enterrieren

5 paarden, 8 schapen, een zwijn

7 einen, 10 hinnen, 1 halve korf bijen

en 2 zwanen

= gem ca. 29 C.gld (21g.gld)

1707 mrt                Taxatie 814 C.gld                      Kol 95

van 11 koeien, 5 kalve rieren,1 geld veers

5 hoklingen, 1 twenter bolle, 3 klaveren

2 vool merries, 1 enter paard

8 schapen, 1 ram, 1 lam, een moth

5 hennen en 1 haan

= gem ca 25 g.gld (34C.g.gld)

1707 apr         nog 2 koeien 68 C.gld                    Kol 95

verkocht aan ..

= gem 34 C.gld (25g.gld)

1707 juni                 Taxatie 894 C.gld                  Kol 95

voor     15 melcke koeien, 1 geld veers

1 bolle hokkeling, 3 kot? hokkeling,

9 suipkalvers, 4 paarden, 1 suigvool

2 schapen, 2 oude swijnen

2 biggen, 3 hennen en 1 haan

= gem ca 34 C.gld (25 g.gld)

1708 mrt               Taxatie 544 g.gld               Wdd 89

van 8 koeien, 1 rier, 5 hokkelingen

6 peerden, een fool, 3 schapen

enige einen, enige hennen, 7 korven bijen

= gem ca 29-32 g.gld ( 40 – 44 C.gld)

1708 mei      taxatie van     12 koeien 736 C.gld      Kol 95

en: 3 veersen, 4 hokkelingen, 4 kalvers, 

4 paarden, 1 suigvool, 2 zwijnen

3 schapen, 5 lammerts, 7 a 8 hinnen

= gem ca. 30 C.gld (22 g.gld)

1708 sep 1 droge koe 45 c.gld (32 g.gld)                 Frdl 65

1709 apr 2 twenter rieren 53 g.gld                           Frdl 65

2 blauwe k.   60 ,,

1 bl + 1 r.gr.  48 ,,

2 r. grieme    65 ,,

2 rood gr. k   68 ,,

2 r.bonte k   56 ,,

= gem 29 g.gld ( 40.12 C.gld)

hokk. 2 suks      12 g.gld

hokk 2 st           16 ,,

3 jarige merrie  42 ,,

,, ,,                    42 ,,

2 bargen           17 ,,

1709 jul            Inventaris van 592 g.gld                       Ida 44

voor:13 koeiers, 5 rieren

4 hokkelingen, 1 interbul, 6 kalvers

2 oude bargen, 4 biggen, 2 oude schapen

5 lammen, enige eenden en eercken

= gem 26 g.gld ( 36.08 C.gld)

1709          aug           Taxatie 1159 C.gld                          Kol 95

van: 10 koeien, 6 hokkelingen

6 kalveren, 5 paarden, 2 entervolen

1 oud, 1 jong zwijn, 3 schapen

2 lammers, 5 hinnen,  1 haan

10 a 11 eynen

= gem 45 C.gld (32g.gld)

1710        febr           Taxatie 952 C.gld                        Kol 95

van 12 koeijen, 9 veersen, 1 bolle

3 hokkelingen, 6 paarden, 1 enterfool

2 enterzwijnen, 2 schapen

6 hennen 1 haan, 5 einen

= gem ca 29 C.gld (21 g.gld)

1710 mei            Taxatie 936 C.gld                     Kol 95

van  10 koeien, 1 geld veers

4 hokkelingen, 1 twenter bolle

5 kalveren, 6 paarden

1 oud swijn,1 jong swijn

3 schapen, 8 lammen

4 hinnen , 1 haan, 4 eynen

= gem ca 37 C.gld (27 g.gld)

1711         feb      Inventaris                                    Fr dl 65

2 koeien 78 g.gld

,, ,,         84 ,,

,, ,,         92 ,,

,, ,,         80 ,,

,, ,,        72 ,,

= gem 38 g.gld

2 hokk 26 ,,

2 hokk 22 ,,

merrie 92 ,,

merrie 53 ,,

merrie 53 ,,

1711 april         Taxatie 732 C.gld                               Kol 95

van 5 paarden, 6 koeien, 2 gelde veersen

3 jonge beesten, 4 suipkalvers

3 schapen m. vrucht, 1 bigge

15 hennen en haan

= gem ca 46 C.gld (33 g.gld)

1711 mei                     Taxatie 798 g.gld                     Lwl 113

21 koeyen

= gem 38 g.gld ( 53.04 C.gld)

2 melke rieren    70 g.gld

een geld rier       30 g.gld

1 twenter bolle   21 g.gld

5 kalvers           25 g.gld

2 peerden en

een fool           96 g.gld

2 bargen          28 g.gld

2 winterswijnen, 15 g.gld 7str

1711 okt               Taxatie 1623 g.gld                       Ida 44

voor 30 koejers en rieren;

9 kalvers, 1 interbulle

2 soegen, 2 eilammen

1 peerdt, 1 spalling

enden en eercken

hooi, turf, takken

= gem ca 46 g.gld (?) ( 64.08 C.gld)

1711 nov           Taxatie                                  Lwl 113

10 melke k. 490 g.gld

= gem 49 g.gld ( 69.12 C.gld)

een geld rier    16 g.gld

2 suipkalvers   38   ,,

een peert         15 ,,

2 spallingen   28 ,,

1712 mrt           Taxatie 1103 C.gld                   Kol 95

van : 10 melkkoeien, 3 veersen

1 twenter bulle, 6 hokkelingen

1 suipkalf, 6 paarden

1 paard à 80 dalers

1 mot met 8 biggen

6 schapen, 2 lammeren

11 hennen 1 haan

= gem ca 22-23 C.gld (15 – 17 g.gld)

1712 mei                Taxatie 612 g.gld                  Lwl 113

van 17 koebeesten

= gem 36 g.gld (50.08 C.gld)

seven rieren             196 g.gld

1 twenterbulle          20     ,,

seven hokkelingen 112    ,,

1 dito bulle              16   ,,

9 kalvers                 22 ,,

moerpeert +fool     49 ,,

2 olde bargen

+ 6 biggen             32 ½ ,,

2 olde schapen

+ 2 lammeren        26 ½ ,,

enige eenden           2 ½ ,,

8 korven bijen 24 ,, (= 3 g.gld) p. st.

1712 dec               Boelgoed                      Frdl 65

stal à 2 koeien 92 g.gld

id ,,                  105 ,,

id ,,                  103 ,,

id ,,                   99 ,,

id ,,                    92 ,,

id ,,                   85 ,,

id ,,                   62 ,,

id ,,                  62 ,,

= gem ca 43 g.gld ( 60.C.gld)

3 kalvers 33 g.gld ,

peerden 50; en 57 g.gld

rijpaard 96 g.gld

fool 36 g.gld

1713 jan               Taxatie 171 g.gld                   Wdd 99

1 koe, 1 rier, 1 hokkeling

2 peerden, 2 schapen, 10 einen

2 ganzen, 10 hennen

=gem ca 32-35 g.gld (44 -49 C.gld)

1713 mrt            Taxatie 511 g.gld                   Wdd 99

5 koeien, 2 enterrieren, 2 hokkelingen

1 bolle, 2 kalven, 4 peerden, 1 vool

1 barg, 1 schaap, vrucht van 4 dito

4 einen, 13 hennen

= gem. ca 36 g.gld ( 50 C.gld)

1713 apr

2 koeien 110 C.gld                                                      Koll 96

= gem 55 C.gld (39 g.gld)

1713 mei                Taxatie 442 g.gld                         Wdd 99

6 coeien, 2 rieren, 4 hokkelingen

4 kalven, 1 bulle, 6 peerden

1 barg, 1 bigge, 2 schapen ½ vrucht

5 lammen, 8 hennen, 1 haan

= gem ca 24 g.gld ( 33.12 C.gld)

1713 jul                Taxatie 999 C.gld                         Lwl 113

13 koeien, 5 hokkelingen

7 kalvers, 3 paarden, 2 varkens

4 biggen, 7 hennen, enige eenden

= gem ca 38 C.gld ( 27 g.gld)

1713 jul 

2 coeien 107 g.gld      taxatie                                   Wdd 99

plus 1 paard, 7 hennen 1 haan

= gem ca. 27 g.gld ( 37.16 C.gld)

1714 mrt           Taxatie 1230 C.gld                         Fr dl 65

15 koeien, en een bol, 2 kalveren

= gem 82 C gld (59 g.gld)

1714 apr                Taxatie 870 C.gld                      Odd 62

van: 10 koeien, 2 rieren

4 hokkelingen, 4 kalvers

4 peerden,1 fole, 1 olde bargh

5 schapen en acht lammen

12 hinnen, 1 haan

2 korven bijen + 2 lege en 2 opsetters

= gem. 51 C.gld (36 g.gld)

1714 apr            Taxatie 851 C.gld                        Odd 62

8 koeien, 3 rieren, 4 hokkelingen

1 bolle, 4 kalvers

2 merrien met folen, 3 merrien

8 schapen, 6 lammen, 3 schapen ½

en  6 met halve vrucht

een ram, een sween,

4 hinnen een haan

= gem ca 50 C.gld (36 g.gld)

1715 feb                Taxatie 1246 C.gld                   Odd 62

14 koeijen, 2 rieren, 

2 hocklingen, 2 bullen,1  enter

en 1 twenter; 1 enter hinxt fole

4 merrien, 1 entermerrie

1 enter hinxt, 1 bargh,

4 schapen,en een ram,

4 schapen te halve

hinnen en haan

= gem ca 42 C.gld (30 g.gld)

1715          apr              Verkoping                            Bar 77

roodbonte koe      43 g.gld

rood grieme koe 60  ,,

idem                   60 ,,

swart vare koe   35 ,,

Witte koe            44 ,,

2 kalven               8 ,,

= gem 44 g.gld ( 61.12 C.gld)

1716           jun            Taxatie 1230 C.gld                    Frdl 65

15 koeijen en een bolle

= gem 88 C.gld. (54 g.gld)

1716        jul           roodgrieme koe 60 g.gld            Bar 77

idem 45 g.gld

idem 45 ,,

1 rier 20 ,,

1 rier 20 ,,

1 rier 20 ,,

2 kalvers 20 ,,

= gem koe 50 g.gld ( 70 C.gld)

1716           okt

1 koe 48 g.gld                                               Bil 54

met hooi

= ca 40 g.gld ( 56 C.gld)

1717       mrt       

14 koeien     taxatie  880 ½  g.gld                                    Ida 44

w.o.  6 die ziek geweest zijn.

2 rieren, een rier ½ 

2 hokkelingen, 1 bulle hokkeling

7 koekalven, 1 fool suigh

1 old schaap, eenden en eercken

1 partij hooi

1 partij brandhout

1 partij turf

? Onbekend.

= gem ca 55 g.gld ( 77 C.gld)

1717     apr

Roodbont rier 46 g.gld                                        Bil 54

roodgriem rier 39 ½ ,,

roodgrieme koe 52 ,,

= gem 46 g.gld (64.08 C.gld)

roodbont hokkeling  17 g.gld

witte hokkeling        12 ,,

blauw suipkalf           7 ,,

2 gr. enterbull 10.10 ,, p.st

roodbont bolle kalf 1 ½ g.gld.

mot met biggen       30 ,,

1717       jun

1 roodkoe      50 g.gld                                       Bil 54

1 swarte koe 50 ,,

= gem 50 ,, p.st (70 Cgld)

1 enter rier        30 g.gld

1 rood hokl.      30 ,,

3 hoklingen      40 ,,

2 suipkalveren 15 ,,

1717      sep                                                  Bil 54

8 koeien die sijk geweest sijn 509 g.gld

= gem 65 g.gld ( 91 C.gld)

1 rier 43 ,,

17 koeijen die niet sijk waren  572 g.gld

= gem 37 g.gld ( 51.16 C.gld)

1 kalf – sijk geweest         20 g.gld

5 kalveren niet sijk gew. 50 g.gld

1718        sep

2 koeien 78 g.gld       taxatie                                   Lwl 113

= gem 49 ,, ( 68.12 C.gld)

1718       nov                                                                 Lwl 113

9 koeien  en 1 enter os 1069 C.gld

3 rieren, 1 bolle, 5 hokkelingen

5 peerden, 2 folen, 3 schapen

2 oude varkens, 2 spallingen

10 hennen en haan

= gem ca 50 C.gld (36 g.gld)

1719    feb.                                                            Uti   29

twee roodgrieme rieren             68 C.gld

1 roodgriem +1 roodbonte koe 82 C.gld

2 roodgrieme koeien                 140 ,,

roodgrieme + roodblier koe       220 ,,

witte koe, siek geweest +

r. gr koe niet siek geweest    140 C.gld

1 rood en 1 swart grieme      84 C.gld

Rood leierse koe, siekte gehad +

Idiem niet siek geweest     112 C.gld

zwart griem twenter rier

+ zwart grieme koe             80 C.gld

geld rier                               21 ,,

Roodbonte + roodgrieme k. 82 C.gld

Zw.bont +R.grieme koe       70 C.gld

Blauw griem koe + zwart rier 90 C.gld

Zwartgriem + Roodblier enterrier 76 C.gld

Zwarte bolle en zwart hokling   27 C.gld

R.bont en roodgriem hokling 26 C.gld

Zwart griem + witbont hokl. 34 C.gld

= gezonde koe 67 C.gld gem. (48 g.gld)

ziek geweest: niet te berekenen.

1719     jun                Taxatie 1074 C.gld                 Kol 97

11 koeien, 1 feers, 1 hokling

1 enterbolle, 7 kalvers, 3 oude eenden

3 oude peerden, 9 oude schapen

1 oud swijn, 3 biggen, 8 eenden + eerken

6 hinnen met 1 haan

= gem ca 57 g.gld (41 Car gld)

1720   sept                   Taxatie 825 C.gld                 Lwl 113

11 koeien

= gem 75 C.gld (54 g.gld)

2 hockelingen 50 C.gld

9 kalvers          52 ,,

2 peerden         75 ,,

1 fool              16 ,,

1 schaap           6 ,,

2 lammen        10 ,,

2 oude varkens 75 ,,

1720     nov           Taxatie 975 C.gld                               Lwl 113

12 koeien

= gem 81 C.gld (58g.gld)

1 koe   55 ,, (39 ? C.gld ) Elders staand.

3 rieren        69 ,,

1 bulle         16 ,,

6 hoklingen 45 ,,

1721      mrt           Taxatie 1097 C.gld                                 Lwl 113

15 koeien en 1 rier

= gem 67 C.gld (48 g.gld)

4 hokkelingen      90 g.gld

3 kalvers              12 ,,

1 moerpeerd         43 ,,

2 schapen            24 ,,

oud varken         16 ,,

eenden en eerken(—)

1721          mei plm.

2 roodgrieme koeien 118 C.gld                                Frdl 65

= gem 59 C.gld (42 g.gld p st)

2 roodgrieme koeien  110 C.gld

= gem                          55 ,,       (39 g.gld)

1 bonte + 1 witte       142 ,,

= gem 71 ,, (51 g.gld)

1721    sep                Taxaties voor:                         Lwl 114

14 koeien 730 C.gld

= 57 C.gld  (37 g.gld)

3 rieren          240 C.gld

= gem              80  ,,      (57 g.gld)

1 twenter bulle 35 ,,

5 hokkelingen  195 ,,

= gem 39  C.gld  (28 g.gld)

9 kalvers          120 C.gld

= gem                13 ,,         ( 9 g.gld)

4 paarden         160 ,,

2 enterpaarden 85 ,,

2 folen              55 ,,

2 oude varkens 50 ,,

6 spallingen      64 ,,

1722     feb

13 koeien 718 C.gld                                     Lwl 114

= gem       54 ½ ,,      (39 g.gld)

2 rieren 104 C.gld

= gem    52 C.gld      (37 g.gld)

5 hokk. 69 C.gld

= gem   14 C.gld       (10 g.gld)

2 kalvers 7 C.gld

3 merries 130 ,,

1 enter      12 ,,

2 schapen 15 ,,

1722        mei

4 koejen          218 C.gld                                       Lwl 114

= gem.              54 ,,            (39 g.gld)

3 rieren           126 C.gld

= gem              42 ,,           (30 g.gld)

3 koehokkelingen 66 C.gld

4 kalvers              19 ,,

1 foolde merry     75 ,,

4 paarden          255 ,,

1722      jun

9 koeien            348 C.gld                                   Lwl 114

= gem.               38 ½ ,,           (27 g.gld)

2 rieren            141 ,,

= gem.               70 ,,              (50 g.gld)

2 hoklingen      40 ,,

= gem.             20 ,,               (29 g.gld)

4 koekalven     29 ,,               (5 g.gld )

7 biggen 23.10 ,,          = 3 C.gld 4 str p. stuk

1723      apr       taxatie                                              Ida 76

1 roodb.koe     42 C.gld

1 roodgrijme    42 ,,

1 roodbonte     39 ,,

1 blauw with. 40 ,, (ca 30 g.gld) gem.         geg. S.v.Albada

1723       mei       Taxatie 113.10 g.gld                         Kol 97

3 koeien, merrie m. fool, 1 suipkalf

1 vries schaap, 2 duitse dito, 

4 hennen en 1 haan

= gem 19 g.gld (26 Car gld)

1723 jul?             Taxatie: 120 g.gld                     Kol 97

1 zwart griemde koe, 1 rood bonte koe

1 zwart griemde, 1 blauw bont koe r 1. roodbont hokk.

1 zw bont kalf, schaap m 4 lammers,

1 zw. Merriepaard, 6 a 7 hennen + 1 haan

= gem 22 g.gld            (29 c.gld)

1723     okt        Taxatie 84 g.gld                           Kol 97

1 rood Leyerse koe, 1 rood grimde koe

1 blau hokling, 1 rood grimde okse

1 roode bont kalf, 1 zwart Merrie

1 zuig, 1 lam

= gem 24 g.gld       (33 C gld)

1724        jun           Taxatie 524 C.gld                    Odd 63

van 8 koeien, 5 rieren, 5 hokkelingen

1 bulle, 8 calvers , merrie m folen

2 oude bargen, 2 biggen, 6 schapen

5 lammen, 2 einden, 10 hinnen en haan

= gem ca 28 Car gld (20 g.gld)

1724       okt            Taxaties                                Men 88

2 koeien 40 C.gld

2 ,,         36 ,,

2 ,,         45 ,,

2 ,,        37 ,,

3 m. ,,  66 ,,

= gem  20 C.gld   (15.g.gld)

1 droge koe  37 C.gld

4 rieren        70 ,,

4 kalvers      28 ,,

2 varkens    14 ,,

2 varkens    19 ,,

4 peerden  102 ,,

6 schapen   27 ,,

1724         dec      Taxatie 60 g.glds 15 str                      Wdd 101

van 2 koeijen, 1 rier, 1 hokling

2 hennen, en 1 haan

= gem 20 g.gld (28 C.gld)

1725        jun          Taxatie 358 C.gld                           Kol 97

van 6 koeien, 3 veerzen, 7 hocklingen

5 suipkalveren, 2 melkschapen, 4 lammen

1 winterzwijn, 6 à 7 hennen, 1 haan

11 einden

= gem ca. 28 C.gld (20 g.gld)

1726         mrt     Taxatie 498 g.gld                               Wdd 101

van 8 koeien, 7 rieren, 6 hokkelingen

5 kalveren, 6 peerden, 2 foolen

1 winterbarg, 7 schapen

En 4 gelde schapen

1 lam, 6 eenden, eercken

10 hennen en  1 haan

= gem ca 16 g.gld        (ca 23 C.gld)

1726       feb?       

Roodgrieme koe    20 C.gld                     Lwl 189   (geg:S.v.A.)

1726        sept verkoopprijs      Hypotheekboek Ida 76

1 roodgrieme koe   voor 16 g.gld (ca 23 C.gld)         (SvA)

1727       mrt        Taxatie 564g.gld                    Wdd 101

van 10 koeien, 7 rieren, 3 hokkelingen

3 kalvers, 6 peerden, 1 enter, 1 barg

6 schapen, 1 ram,  18 hennen en

1 haan 16 g.gld (ca 23 C.gld)

OPMERKING

plus 2 melke koeien 40 g.gld( (28 C.gld p.stuk)

1727     sept       Taxatie 600 g.gld                Wdd 101

6 koeien, 3 rieren, 4 hokkelingen

5 kalvers, 5 peerden, 1 fool

1 zuig, 2 bargen, 3 schapen

3 lammen, 14 hennen, haan

= gem ca 33 g.gld (ca 44 C.gld)

1728( )

2 koeien        60 C.gld                                          Ach 122

1728           mrt

1 rier              32 g.gld    (44C.gld)                                    Bil 101

melke koe      16 g.gld    (22 ,,)

zwarte koe     17 g.gld   (23 ,,)

1729     jan       Taxatie 433 C.gld                                      Odd 63

6 koeien, 2 rieren, 5 hoklingen

1 bulle, 4 peerden, 2 schapen

en 7 a 8 hinnen

= gem ca 28 ½ g.gld (40 C.gld)

1730          feb

17 koeien          226 C.gld                                         Lwl 189

= p.stuk             33 ,,         (24g.gld)

6 rieren            127 ,,

= p.stuk             21 ,,          (14 g.gld)

4 hokkelingen  41 ,,

= p.stuk          10 ,,                                 (geg.: SvA)

1730        apr        taxatie  

Koe 42  C.gld                   (30 g.gld)                       Lwl 189

koe 36    ,,

koe 33    ,,

koe 30    ,,

koe 28   ,, (20 g.gld)                       (geg. S.v.A.)

1730    mei

1 koe 20 C.gld (14 g.gld)                                       Lwl 114

1 rier            12  C.gld,

2 hokkeling 15 ,,

1731       apr      Taxatie 458 C.gld                             Odd 63

van : 11 coeien, 4 rieren

3 hokkelingen, 4 kalvers

5 peerden, 5 schapen, 7 hennen,1  haan

2 duivenvluchten

= gem ca. 17 C.gld

1732         mrt

1 roodbonte k. 22 g.gld                                               Bil 101

1732          mrt

roodgrieme koe       16 g.gld (22.08 C.gld)                 Bil 101

roodbonte koe 32 g.gld     (44.16 C.gld)

1733      jan        Inventaris                                             Ach 122

koe 33 g.gld

koe 30 ,,

koe 24 ,,

koe 22 ,,

koe 20 ,,

koe 14 ,,

koe 23 ,,

koe 22 ,,

koe 18 ,,

koe 12 ,,

koe 10 ,,

= gem ca 20 g.gld ( 28 C.gld)

vaars 20 C.gld,

vaars 15 ,,

vaars 19 ,,

vaars 15 ,,

vaars 15 ,,

vaars 16 ,,

1733        feb              boelgoed                               Ach 122

roodbonte koe    22 C.gld

rode blaar koe     27 ,,

roodgrieme koe  26 ,,

1 griese koe        25 ,,

1 olde bonte k . 22 ,,

              = gem 24 ½  c.gld  ( 17 ½ g.gld)

roodb.hokk     9.- ,,

r.griem hokk    6.- ,,

1733       feb      inventarisatie                                      Bar 134

koe 24 C.gld

koe 20   ,,

koe 18   ,,

= gem 21 C.gld ( 15 g.gld)

Tw. Rier 14   C.gld

enterrier 16     ,,

enterrier 11    ,,

rode overloper 24 ,,

2 hokkelingen 12 ,,

2 schapen 14  ,,

1734           feb                                                          Bil 101

1 roodgrieme 28 g.gld     (39 C.gld)

1734             mrt/apr                                                 Bil 101

bonte koe    29 g.gld (40 C.gld)

r. bonte koe 27 g.gld (37 C.gld)

rier             19 g.gld (26 C.gld)

rier             20 g.gld (28 C.gld)

1735             jun           taxatie                              Fer 77

r.bonte koe     39 C.gld (28 g.gld)

r.grieme koe 25 C.gld (18 g.gld)

twinterrier    35 C.gld (25 g.gld)

Hokkelingen 14 C.gld

hokkeling      9 C.gld

1736**                         Geen prijzen gevonden

1737 apr          Taxatie                                         Bil 101

koe 29 g.gld (40.12 C.gld)

koe 35 g.gld (49. – C.gld)

1737 sep

rood grieme koe 20 C.gld                                   Bil 101

rier                    28   ,,

rode koe           30   ,,

zw bonte koe   35   ,,

1738 jan          Inventarisatie                               Uti 30

2 rode koeiers 70 C.gld

2 dito 70 c.gld

2 dito 76  ,,

2 dito 98  ,,

2 dito 80  ,,

2 tw. rieren    64 C.gld

1 enter rier     38   ,,

2 ,, rieren       56   ,,

2 enterrieren  53 ,,

2 koeien        53 ,,

2 koeien        53 ,,

= gem ca 35 C.gld p stuk ( 25 g.gld)

4 hokk     40 C.gld

3 rieren   73 ,,

hooi 250 C.gld

1738 aug        Taxatie                                  Kol 99

14 koeien en

1 vette os 603 C.gld

= gem 40 C.gld ( 28 g.gld)

vroegmelke koe 43 ,,

laat melke koe  33 ,,

idem                 36 ,,

1739     mrt         Taxatie                                       Kol 99

12 melke koeien 600 C.gld

plus: 4 gelde rieren, 4 hokkelingen

4 suipkalveren, 2 vole merrien

1 winterzwijn, 3 schapen, 6 hennen+haan

= gem ca. 30 C.gld ( 21.12 g.gld)

1739      jun          Taxatie                                  Fra 77

zw. gr koe   40 C. gld

r bonte koe 25    ,,

r.tw rier      30    ,,

r.ent.rier      25   ,,

= gem 30 C. gld.  (21.12 g.gld)

2 hokk 14 ,,

1740        mrt            Taxatie                                   Bil 59

bl. grimmeld. 38 g.gld

koe                 30 ,,

koe                 30 ,,

koe                 22 ,,

koe                25 ,,

koe                28 ,,

= gem 29 g.gld (37.16 C.gld)

1741            apr             taxatie                                                 Won 298

r. grieme koe   44 g.gld

bonte koe         43 ½ ,,       (61 C.gld)

1741          mei                                                                      Baa 59

2 koeien 82 C.gld

2 koeien 78   ,,

2 koeien 78   ,,

2 koeien 75   ,,

2 koeien 55   ,,

2 koeien 52   ,,

2 koeien 42   ,,

= gem 33 C.gld ( 23.16 g.gld)

1742 mei                                                            Won 298

roodgrieme koe 23 g.gld

1742           mei                                                           Men 139

zwart grieme koe 50 g.gld

idem                   54 ,,

r.bonte k             32 ,,

withhoofde koe  53 ,,

roodbonte koe   43 ,,

roodbonte koe   32 ,,

idem                  32 ½ ,,

= gem 42 g.gld ( 58 C.gld)

1742         jul                                                             Won 299

roodgrieme koe 27 g.gld (37 C.gld)

1742         sep        Taxatie                                        Odd 64

7 koeien 294 C.gld

  =  gem   28 C.gld     ( 19 g.gld)

5 jonge k 72 ,,

6 kalvers 20 ,,

4 schapen 40 ,,

1743           jan               Taxatie                                       Bil 59

witte koe      40 g.gld (56 C.gld)

blauw bonte 46 ,,        (64 C.gld)

blauw bont kalf    6 g.gld

1743          apr             Taxatie                                        Lwl 191

blauw bonte koe     43 g.gld     ( 60 C.gld)

idem                       39 ,,           ( 54 C.gld)

1743        jul              Taxatie                                        Odd 64

8 koeien 360 C.gld

= gem 34 C.gld    ( 24 g.gld)

1743         aug           Taxatie                                          Odd 64

9 koeien 260 C.gld

= gem 28 ,, (20 g.gld)

6 hokkelingen  66 C.gld.

1743        nov              Taxatie                                     Lwl 191

bonte koe 30 g.gld

idem         31 ,,

1744          jun              Taxatie 668 C.gld                      Kol 99

van: Negen koeien, 5 hokkelingen, 2 kalveren(+½)

2 oude paarden, 1 enter merrie, 2 volen

3 oude schapen, 2 lammen, 1 bigge

= gem ca 34 C.gld ( 24 g.gld)

1744         aug              Schatting                                  Ida 45

3 melke overlopers  .120 C.gld

      = gemiddeld          40 ,,        ( 28 G.gld)

1 overloper                 37 ,,

1 melke koe                36 ,,

3 zwart bonte           110 ,,

2 bonte                      70 ,,

3 koyers                    93 ,,

3 oude koeien           90 ,,

2 zw. bonte            100 ,,

2 rode                      85 ,,

= p. melke k. 35 ½ C.gld ( 25.10 g.gld)

4 hokkelingen  92 ,,

4 hokkelingen 60 ,,

12 kalvers        54 ,,

1745            sep               Taxatie 240 C.gld                     Frdl 129

van 1 zwarte bonte koe en 3 kalven

= gem ca 60 C.gld ( 43 g.gld)

Tenzij ziek gew. (ca 180 C.gld?)

1746                jul               Taxatie 565 C.gld                        Odd 64

van : 3 koeien, 4 peerden en 1 fool

1 zwijn, 2 biggen, 7 schapen,1 ram

4 lammen, 4 eenden, eercke, 9 hennen

= gem ca 55 C.gld           ( 39 g.gld)

1747           (sep?)               Inventarisatie                          Frdl 66

Rooedgrieme koe 110 C.gld     (sijk gewest)

rood grieme koe  . 95 ,, ,,

idem                     85 ,, (ongesijkt)

idem                    75       ,, ,,

swart rier              70     ,, ?

= gem 87 C.gld ( 62 g.gld)

3 kalven     45 C.gld

3 peerden 100       ,,

1748              mrt                Taxaties                                   Fer 77

roodgrieme koe 40 C.gld (28 g.gld)

idem                    56 ,,      (40 g.gld)

1748                  jun           Taxatie                                               Baa 49

witte koe      145 g.gld     (sijk geweest)

blauw bonte 165 ,, ,,

blauw bonte 132  ,, ,,

rier               110 ,, ,,

= gemiddeld 138 g.gld ( 98.16 C.gld)

muis kalf       28 ,,

zw bont kalf 20 ,,

1749          mrt                    Taxatie                           Odd 64

van 3 melke k (2 sijk gew.), 2 tw.rieren

3 hokkelingen, 1 enter os, 1 kalverbulle

6 peerden, 2 enter volen, 11 schapen, enige hennen

Taxatie 1232 C gld

= gem 105 C.gld (75 g.gld)

1749          mei

zwarte melke koe 70.-                                        Bil 102

1750 ??          Taxatie 1186 C.gld                      Odd 64

van 1 melck rier, 8 koeiers,2 gelde rieren

5 calvers, 6 peerden, 5 schapen en, 4 lammen

oude barg, ½ v.e. spalling

= gem. 107 C.gld (76 g.gld)

later hertaxatie

in de marge met 300 C.gld verhoogd

= gem ca 125 C.gld (89 g.gld)

1750         mei      Taxaties:                                          Won 300

2 koeien 250 C.gld

2 koeien 250 C.gld

alle 4 ziek geweest

= gem 125 C.gld (89 g.gld)

1750          jun             Taxaties                                       Odd 149

rood bonte koe 81 C.gl   d(58 g.gld)

id. Sijk gew.   101C.gld    (72 g.gld)

zw bont, id      75 C.gld   (54 g.gld)

zwarte koe       36 C.gld   (26. g.gld)

1750         mrt                  Taxatie                                      Bil 102

een roodbonte koe 70 C.gld (50 g.gld)

1751        jan                   Taxatie                                     Bar 136

2 koeien en een rier 264 C.gld

= gem 66 C.gld.     (47 g.gld)

1751      mrt

1 koe   77 C.gld                                                     Won 300

1 koe 100  ,,

1 koe 105  ,,

1 koe 77  ,,

= gem ca 80 C.gld ( 57 g.gld

2 hokkelingen 51 C.gld

enter bolle        30 ,,

1752         mei

wit hokling           25.4   C.gld  ( 18 g.gld)                        Bil 102

zwarte koe           89,    ,,          (54 g.gld) Bil 102

rood grieme koe   71 ,,            (50 g.gld)

1753         jul              Taxaties                                                Bil 102

sijk gew.koe 80 C.gld (57 g.gld)

idem             75 ,, ( 54 ,, )

Zwart rier    50 ,, ( 36 ,, )

zw. koekalf 16 ,, ( 12 ,, )

1753       nov                                                                         Bil 102

roodbonte koe 46 C.gld  ( 33 g.gld)

1754      aug                Taxatie 653 C.gld                              Men 95

van: 6 melkkoeien, 1 droge koe

1 enter bolle, 5 suipkalvers

6 paarden, 3 spallingen, 4 melkschapen

2 droge schapen, 4 lammeren

eenden, hennen, haan en haan en duiven

= gem ca. 33 C gld

1755       jul                             taxatie 903 C.gld                   Men 95

van: 10 melke beesten,1 geld rier

2 hokkelingen, 1 bolle, 3 koekalveren

3 paarden, 1 oude barg, 2 biggen

4 schapen, 6 lammeren, 5 hennen, 1 haan

en duiven op de matte

= gem ca 46 C.gld -58 Cgld. (34 -41 g.gld)

N.B.Sterk afhankelijk van de prijs van de paarden.

1756           apr

koe 32 C.gld                                                                Bil 61

koe 39 C.gld

koe 32 C.gld

rier 24 C.gld

= gem 31 C.gld ( 22 g.gld)

1756         jun                Inventarisatie                          Men 95

ziek geweest:1 zwart bonte koe 85 C.gld

1 koe 80 c.gld

1 koe 80   ,,

1 koe 75   ,,

1 koe 55   ,,

zw.grime koe 75 C.gld

1 koe 34 C.gld

1 koe 34   ,,

1 koe 50    ,,

1 koe 63   ,,

1 koe 65   ,,

= gem 62 C.gld ( 44.08 g.gld)

on- ziek geweeste koe 44 C.gld

1   koe 33  C.gld

= gem 38 C.gld   ( 27.04 g.gld)

1756         jun   

1 onsijkgeweeste koe 59 C.gld      ( 42 g.gld)               Men 140

1757        aug           Taxatie 761 C.gld                          Won 192

van: 16 melke koeien, 1 droge, 3 rieren

4 hokkelingen, 1 enter bolle,

1 grau kedde met zijn tuig

20 eenden, 2 hennen:  2 bargen, 3 kleine

=gem ca 31-33 g.gld ( 43-46 C.gld)

1657 dec                    Taxatie 320 g.gld                        Won 192

van: 4 koeien, 2 rieren, 2 kalveren

1/3 v.e. stier, en 2 bargen

= gem ca 30 g.gld       (42 C.gld)

1758 jun

2 r.bonte 3e kalfs 70 C.gld                                                Bil 62

2 kalveren 9 C.gld

= gem 35 C.gld   (25 g.gld)

1759 jan          ziek geweest vee:                                          Baa 50

1 koe            390 C.gld ( 278.16 g.gld)

1 koe            240 C.gld ( 171.12 g.gld)

3 hoklingen  80 C.gld

6 kalveren    33 C.gld

1759 mei                      taxatie                                        Men 140

12 koeijen 510 C.gld 

= gem 42 C.gld (30 g.gld)

4 kalveren 24 C.gld

1759       mei               Taxatie                                        Men 140

1 roodbonte koe

2 hokkelingen en  1 kalf 100 C. gld

= voor de koe 60 C.gld (43 g.gld)

1760 mei Taxatie Men 140

koe + rier 57 C.gld

koe = plm 32 ,, ( 22.14 g.gld)

1760        aug

Zwart withoofde koe 51 g.gld                                         Ida 78

rood withoofde koe   38 ,,

idem                          52 ,,

zwarte koe                 49 ,,

= gem 47 g.gld ( 65.15 C.gld)

1761      jan         Taxaties                                                  Bar 131

rood vare koe    30 C.gld

blauw kalve k.  35 C.gld

roodbonte koe   30 C.gld

zwart rier          25 C.gld

koe gem = 32 C.gld (23 g.gld)

1761 apr                                                                      Men 140

rood leyers twenterrier  64 C.gld (46 g.gld)

blauw bonte koe           46 C.gld (32 g.gld)

1761 mei               Taxatie 765 C.gld                           Odd 104

van: 4 koeien, 2 rieren, 1 hokkeling

7 paarden, 7 schapen, 13 hennen

= gem ca 45 C.gld ( 32 g.gld)

1762 mei                    Taxatie                                    Odd 65

van 8 koeien, w.o.

2 rieren 430 C.gld

= gem 53 ½ Cgld (38 g.gld)

2 hokkelingen 48 g.gld

5 koekalvers    22   ,,

12 schapen      40   ,,

6 lammeren     15   ,,

2 paarden       130  ,,

barg + spalling21  ,,

1763 aug                 Inventarisatie:                                Ida 46

sijkgeweest vee:

Zw bonte koe   28 C.gld

leyersche koe   45   ,,

roodbonte koe  57   ,,

idem                  54   ,,

idem                   60 ,,

muisbonte          56 ,,

zwarte koe          60 ,,

roodbonte koe    45 ,,

idem                   45 ,,

idem                   60 ,,

zwarte                60 ,,

roodbonte          33 ,,

zwarte                30 ,,

= gem ca 47 C.gld (34 g.gld)

vervolgd:  onsijkgeweest

zwarte koe     55 C.gld

roodbonte      40   ,,

r. bonte enter 20   ,,

zwartbonte k. 35   ,,

idem               30   ,,

= gem ca 33 C.gld (24 g.gld)

Hokkelingen 12 C.gld

idem 12  C.gld

idem 13   ,,

idem 13   ,,

idem 12   ,,

idem 11  . ,

idem 14   ,,

7 koekalveren 50 C.gld

3 oude zeugen-en 2 biggen 94 C.gld

1 peerd 25 c.gld.

1764 feb                  Inventarisatie                                Uti 31

van: ongebeterde koeien  op   1e plaats (boerderij)

2 stuks 82 C.gld

2 stuks 84    ,,

2 stuks 88     ,,

= gem 42 C.gld  p.stuk (30 g.gld)

op de  2e plaats( – ) ongebeterd vee

2 stuks 70 C.gld

2 stuks 66    ,,

2 stuks 64    ,,

2 stuks 60   ,,

2 stuks 58   ,,

= gem 31 C.gld p.stuk ( 22.04 g.gld)

1e plaats; gebeterde koeien:

2 koeien 112 C.gld

2 koeien 116 ,,

2 koeien 130 ,,

1 koe        66 ,,

1 koe        85 ,,

1 koe       82 ,,

= gem 65 ½ C.gld ( 46 ½ g.gld)

2e plaats: gebeterde koeien

2 stuks 120 C.gld

2 stuks 160 ,,

1 gebeterde +1 ongebeterde. 84 g.gld

gebeterd 1 koe 60 g.gld

= gem 75 C.gld ( 53.16 g.gld)

ongebeterde 28  C.gld

1   rier            32C.gld,

1765 **   geen  gegevens gevonden

1766 jun                                                               Baa 50

rood vare k. 36 C.gld

zwarte          16 ,,

2 melke koe 44 ,,

2 tw.rieren   70 ,,

2 koeien      66 ,,

vare koe       28 ,,

koe               32 ,,

koe               25 ,,

koe               33 ,,

koe               38 ,,

koe               33 ,,

koe               38 ,,

koe               22 ,,

= gem 30 C.gld (21.12 g.gld)

6 enterrieren 150 C.gld

1767 feb                    Inventarisatie                       Baa 50

stal á 2 koeien 71 C.gld

idem 56 C.gld

idem 58   ,,

idem 60   ,,

idem 70   ,,

idem 66   ,,

idem 60   ,,

idem 56   ,,

idem 56   ,,

idem 66   ,,

= gem 31 C.gld ( 22.04 g.gld)

idem     44   ,,

idem    50   ,,

idem    50   ,,

= gem 24 C.gld met vorige gem 29 C.gld.

(Of 17 g.gld                       of 20.20 g.gld)

interrier          56 C.gld

2 hokkelingen 22  ,,

idem               22 ,,

idem               16 ,,

idem              34 ,,

idem              30 ,,

idem              26 ,,

1768    jul           Taxatie 470 C.gld                             Baa 50

voor 11 koeien, jong en oud en

1 bulle, 5 koekalveren, 3 hokkelingen

1 schaap, 3 lammeren

= gem ca 36 C.gld ( 25.20 g.gld)

1769      nov

3 melke koeien 77 C.gld ( w.o. 1 rier)                      Odd 65

koekalf 7 C.gld

= per koe 26 C.gld ( 18.16 g.gld)

1769     dec                                                                   Hen. 67

stal á 2 koeien 140 C.gld

idem 145 C.gld

idem 105 ,,

idem 125 ,,

idem 112 ,,

idem 120 ,,

idem 112 ,,

idem 120 ,,

idem   75 ,,

1 koe  40 ,,

= gem 56 C.gld ( 40 g.gld)

4 hokk + bulle 76 C.gld

peert          56  C.gld

2 varkens 28     ,,

1770        mei       Taxatie 810 C.gld                                    Odd 65

Van 5 melkkoeien,  8 kalveren

4 paarden, 5 schapen + lamm.

1 oude ram,  en 3 hennen

= gem ca 57 C.gld (40.20 g.gld)

1771     feb              Inventarisatie                                  Ida 46

ziekgeweeste

koeien per 2: 120 C.gld

idem 90 C.gld

idem 81   ,,

idem 80   ,,

idem 75   ,,

idem 92   ,,

idem 110 ,,

= gem p stuk 47 C.gld ( 33.16 g.gld)

2 hokkelingen 60 C.gld

4 gelde rieren 112 ,,

5 hokkelingen 65 ,,

1772     feb               Taxatie                                                      Odd 65

4 kalvere koeien 370 C.gld

= gem 91 C.gld ( 65.20 g.gld)

1 vare             35  C.gld

1 bl bont tw.r. 33   ,,

enter bulle      14  ,,

zw griem hok. 11 ,,

vier paarden 120 ,,

7 schapen       55 ,,

6 hennen          2 ½ ,,

1773       jun              taxatie 228 C.gld                                                             Odd 66

van :blauw bont.melke koe en

1 zwart bont.melke koe,

3 kalveren, 1 bigge en 1 schaap

= gem ca 89 C.gld ( 63.16 g.gld)

1773      okt             Taxatie            500 C.gld                                              Odd 66

van : 6 melke koeien, 1 vare koe

en  2 rieren

= gem ca 62 C.gld ( 44.08 g.gld)

1773          okt                 taxatie 810 C.gld                                                    Odd 66

van 5 melkkoyers, (sijkgeweest) +

4 hokkelingen, 1 twinter os, 1 enter bulle

en 1 onsijk gew koe

= gem ca 98 C.gld ( 70 g.gld)

1774          sept                    Inventarisatie                                               Uti 31

gebeterd vee:

2 koeien 220 C.gld

2 koeien 220    ,,

2 koeien 180   ,,

2 koeien 130   ,,

2 koeien 195   ,,

2 koeien 215   ,,

= gem ca 96 ½ C.gld ( 69 g.gld)

ongebeterde

2 koeien 143 C.gld

1 koe       86 ,,

1 koe      76 ,,

1 ongebeterd en 1 gebeterd 93 C.gld  (samen)

1 idem          143 ,,

1 idem           147 ,,

       = gem    124 C.gld. ( 88.16 g.gld)

2 rieren; ong 63 ,,

2 rieren; ong 58 ,,

2 rieren; ong 72 ,,

7 koekalvers 130 ,,   (plus 1 bolle)

peerd            101 ,,

varken           31 ,,

schaap         14 ,,

1775       sep              Inventarisatie                               Rau 75

van 1 koe 76 C. gld

1 koe  78 ,,

koe    60 ,,

koe   50  ,,

koe   38  ,,

koe  82  ,,

koe  55  ,,

koe  61 ,,

koe  66  ,,

koe  67  ,,

koe  60  ,,

koe  49  ,,

= gem 61 ½ C.gld ( 44 g.gld)

hokkeling 19 (?) ,,

1776        mrt         Taxaties                                          Ach 130

5 koeien     125 C.gld

      = gem    25  ,,      ( 17.24 g.gld)

2 vaarzen    30 ,,

1 oud zwijn 17 ,,

1777         jun                Inventarisatie                                 Uti 31

gebeterd vee

per 2 stuks 165 C.gld

2 koeien 190      ,,

2 koeien 175      ,,

2 koeien 170     ,,

2 koeien 170     ,,

2 koeien 180     ,,

2 koeien 185     ,,

2 koeien 125     ,,

2 koeien 135     ,,

2 koeien 160     ,,

2 koeien 195     ,,

2 koeien 120     ,,

= gem 83 ½ C.gld ( 59 ½ g.gld)

rier, ongebeterd 33 C.gld

id, 2 gebeterd    75 C.gld

,, 2 ongebeterde 115   ,,

idem, ,,      ,,       58 ,,

idem ,,       ,,        23 ,,

hokk. on-  ,,         12 ,,

Bul                       13  ,,

peerd                   40 ,,

peerd                 118 ,,

1778       (       )       taxatie 1400 C.gld                                    Baa 50

12 koeien en  2 rieren

= gem 100 C.gld ( 71.12 g.gld)

1779**           geen inventaris gevonden

1780             mrt                Inventarisatie                                 Ach 131

1 rode koe                   30 C.gld

zwartbonte gebeterde  49    ,,

zw. bont gebeterd rier 28 ,,

= gem 35 C.gld 9 (25 g.gld)

1780           mei              Taxatie                                      Odd 66

kalf rier         29 C.gld

geld rier         14    ,,

oske (okse?)    5    ,,

een schaap      10   ,,

geen gemiddelde

1781        aug           Inventarisatie                                     Ida 46

Sijkgeweeste koeien;

per  stuk  45 C.gld

een koe  60   ,,

een koe  62   ,,

een koe  35   ,,

een koe  50   ,,

een koe  65   ,,

een koe  60   ,,

een koe  42    ,,

= gem 52 C.gld ( 37.04 g.gld)

onsijkgeweeste beesten:

rieren     36  C.gld

een rier 38   ,,

een rier 36   ,,

een rier 36   ,,

een rier 56   ,,

5 kalveren,

onsijkgew. 38 C.gld gem.

1782         apr           Inventarisatie                                          Rau 75

gebeterd vee:

een koe 75 C.gld

een koe 85   ,,

een koe 75   ,,

een koe 80   ,,

een koe 70   ,,

een koe 60   ,,

een koe 70   ,,

een koe 30   ,,

een koe 56   ,,

= gem. 66 ½ ,, ( 47.14 g.gld)

dito hokling 70 C.gld

hokling       35   ,,

3 kalveren  14   ,,

1783          apr            taxatie 288 C.gld                     Odd 66

voor: 4 koeien en 4 gelde rieren

4 hokkelingen en 1 kalf

= gem 45 C.gld ( 32.04 g.gld)

4 paarden      160 C.gld

oud zwijn en

3 biggen          27   ,,

9 schapen       70  ,

10 hoenders    4   ,,

1783          okt          taxatie 336 C.gld                                 Odd 66

8 koeiers en 4 hokkelingen